Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Vysoká škola sociálně správní je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání sociálního, ekonomického a správního zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Přírodovědecká fakulta OU

Přírodovědecká fakulta OU nabízí vysokoškolské vzdělání v přírodovědných, matematických a informatických oborech. Vytváří podmínky k růstu vzdělanosti a poznání díky skvělým pedagogům i špičkovému technickému zázemí, které umožňuje odborný i osobnostní vývoj každého studenta. Nabízíme kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost. Podporujeme otevřenou vědeckou a společenskou diskuzi, svobodu výzkumných aktivit a interakci mezi vzděláváním, vědeckým a společenským rozvojem.

 

Pedagogická fakulta OU

Pedagogická fakulta má dlouhou tradici, nabízí vysokoškolské vzdělávání již 63 let. V současnosti jde o široce rozvinutou a všestranou fakultu moderního typu.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě je zaměřena na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i oborech zaměřených na hotelnictví a informatiku v ekonomii. 

Matematický ústav SLU v Opavě

Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě zřízen také Ústav matematiky.S účinností od 1. ledna 1999 došlo k osamostatnění Matematického ústavu, který je nyní, v rámci Slezské univerzity, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami. 

Lékařská fakulta OU

Lékařská fakulta OU se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských zdravotnických 616profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU. LF vystupuje pod tímto názvem od roku 2010, nicméně její tradice největšího vzdělavatele nelékařských zdravotnických oborů v regionu je více než dvacetipětiletá. Nabídka pokrývá svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí.

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

HGF je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Nabízí vzdělávací programy napříč různými oblastmi, přičemž využívá potenciál vědy a výzkumu celé univerzity, spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium unikátních oborů, včetně oborů pro regulované povolání nebo činnosti. 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. 

Filozofická fakulta OU

Filozofická fakulta Ostravské univerzity oslavila v roce 2016 25 let své existence. Její součástí je 12 kateder, největší zastoupení mají obory filologické, v bakalářském stupni lze studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, polštinu, ruštinu, latinský jazyk, český jazyk, dále historii, dějiny umění, psychologii, literární vědu, sociologii a filozofii. Naše fakulta spolupracuje s více jak 80 univerzitami na celém světě. Zveme vynikající odborníky na pravidelné přednášky a besedy.

Fakulta veřejných politik SLU v Opavě

Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský studijní program. Aktuálně na fakultě studuje více než tisíc studentů. Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice a sociální práci až po sféru veřejné správy. Nové sídlo fakulty na Bezručově náměstí 14 nabízí moderní výukové prostory, odborná pracoviště a zázemí pro studenty.