Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

Bakalářské obory: Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog, Výživové poradenství a sportovní diagnostika.

Magisterský navazující obor: Wellness specialista.

​MBA studium: Sportovní management.

Další aktivity školy:

- kurzy celoživotního vzdělávání

- rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR

- diagnostické centrum

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily Univerzitu Karlovu při jejím založení v letech 1347/1348. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta UK s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti bádání a vědy.

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Cílem fakulty je špičkové pedagogické a vědecké české pracoviště uznávané doma i v zahraničí. Fakulta se aktivně zúčastňuje harmonizace Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru tak, aby byla s Evropským systémem kompatibilní, pro posluchače atraktivní a odpovídala potřebám společnosti. 

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

Samostatné celouniverzitní pedagogické pracoviště se zaměřuje především na pedagogické studium. Institut nabízí bakalářské programy specializace v pedagogice v oborech učitelství odborných předmětů, učitelství praktického vyučování a poradenství v odborném vzdělávání. 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje bakalářské vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář v prezenční a kombinované formě (kombinovaná forma pouze u oboru Všeobecná sestra). Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. je od roku 2000 soukromou vysokou školou s akreditovaným studijním programem Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Za prvních deset let své existence dosáhla VŠO významného postavení mezi neuniverzitními vysokými školami v České republice. Připravila pro praktické uplatnění profesionály s kvalitním ekonomickým a manažerským vzděláním a účelnou oborovou specializací. 

Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Vznikla v roce 1960, a to na základě potřeb chemického průmyslu rozvíjet vedle chemických oborů i další obory, procesní a ekonomické. Ústavy fakulty zajišťují výchovu inženýrů v bakalářském studijním programu, v magisterském studijním programu, a dále ve studijních programech doktorského studia. 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Fakulta potravinářské technologie byla založena 14.listopadu 1952 jako jedna ze tří fakult samostatné Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.

Na fakultě uči renomovani odbornici aktivni v zakladnim i aplikovanem vyzkumu. Devizou je důraz na praktickou připravenost našich absolventů, kterou ziskaji v mnoha specializovanych laboratořich na špičkovych přistrojich. 

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na těchto stránkách informuje uchazeče o studium a všechny partnery a zájemce o spolupráci. Přináší základní informace o jednotlivých formách studia na fakultě včetně stručné charakteristiky realizovaných studijních programů, studijních oborů resp. studijních zaměření.

Mapa výsledků odborné činnosti Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha https://www.mapotic.com/ftop

Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze

Fakulta chemické technologie vznikla v roce 1969 sloučením Fakulty anorganické technologie a Fakulty organické technologie, které byly v roce 1952 spolu s Fakultou potravinářské technologie třemi zakládajícími fakultami samostatné Vysoké školy chemicko--technologické v Praze. 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Jsme členy Společenství škol, mimořádné soustavy soukromých škol různých stupňů. Stali jsme se první soukromou ekonomickou univerzitou v České republice s více než 6000 studentů. Na českém edukačním trhu působíme již přes deset let a poskytujeme všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.).

Národohospodářská fakulta VŠE

 

Členové akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE rozvíjejí široce pojatou ekonomickou teorii v úzké spolupráci s dalšími českými i zahraničními vysokými školami. Akademičtí pracovníci působí na prestižních pozicích v státních institucích i jako poradci v otázkách hospodářské politiky, v orgánech veřejné správy nebo v soukromém sektoru. Na NF VŠE  vyučují významní odborníci spojující znalost teorie i praxe.

Pro zájemce o bakalářské studium

Pro zájemce o magisterské studium

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE nabízí zájemcům o prestižní diplom z jedné z nejlepších ekonomických škol ve střední a východní Evropě studium mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu a práva a podnikání. Studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni je možno absolvovat v českém a slovenském jazyce nebo v angličtině. Naši absolventi jsou špičkovými odborníky, velmi úspěšnými zejména v měnícím se mezinárodním prostředí.

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

vznikla 1. července 1991 při reorganizaci celé Vysoké školy ekonomické v Praze. Jádro studijních oborů a kateder je na VŠE v Praze od jejího založení v roce 1953 a v současné době tvoří fakultu sedm kateder:


bankovnictví a pojišťovnictví
didaktiky ekonomických předmětů
financí a oceňování podniku
finančního účetnictví a auditingu
měnové teorie a politiky
manažerského účetnictví
veřejných financí. 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)

Fakulta humanitních studií vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy založeného roku 1990. V souladu se záměrem, s nímž byla v roce 2000 založena, sleduje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze i nadále především následující dílčí cíle: poskytovat vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech, vědecky pracovat v širokém rozsahu věd o člověku a lidské společnosti a dále rozvíjet systém studia s individuálním kurikulem. 

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK)

V roce 1953 byla současně zřízena samostatná vysoká tělovýchovná škola pod názvem Institut tělesné výchovy a sportu, která měla vychovávat vysokoškolsky vzdělané pracovníky pro tělovýchovné hnutí, trenéry a metodiky, a pro vysoké školy učitelé tělesné výchovy a vědecké pracovníky.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Učit nemůže každý. I když něco dobře známe a umíme, není lehké naučit to ostatní, a to hlavně tak, aby je to skutečně zajímalo a bavilo. Právě od toho je tu Pedagogická fakulta. Připravuje učitele nejen v předmětech, které budou vyučovat, ale také v tom, jak se žáky jednat, jak jim rozumět a řešit třeba i svízelné situace. 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy v Praze, byla založena 1. června 1990. V současné době je hlavním cílem fakulty rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Přírodovědecká fakulta je z hlediska počtu studentů i vědeckého výkonu jednou z nejvýznamnějších součástí Univerzity Karlovy, nejznámější a mezinárodně nejlépe hodnocené české vysoké školy.

Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské a doktorské) v oblastech biologie, chemie, ochrany životního prostředí, geografie a geologie. Studium je zaměřeno na výchovu budoucích vědeckých pracovníků, odborníků a učitelů.