Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

Popis

Bakalářské obory: Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog, Výživové poradenství a sportovní diagnostika.

Magisterský navazující obor: Wellness specialista.

MBA studium: Sportovní management.

Další aktivity školy:

- kurzy celoživotního vzdělávání

- rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR

- diagnostické centrum

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sport
Typ školy: Soukromá

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studium

Sportovní a kondiční specialista Prezenční/Kombinované studium Bc.
Sportovní a volnočasový pedagog Prezenční/Kombinované studium Bc.
Výživové poradenství a sportovní diagnostika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Magisterské studium

Wellness specialista Prezenční/Kombinované studium Mgr.

MBA studium

Sportovní management Kombinované studium MBA

Dny otevřených dveří

13.3., 11.4., 17.5., 15.6., 17.7., 15.8., 6.9. 2017 vždy od 16:30 hod. v budově školy

Podrobné informace o škole

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Studijní obor "Wellness specialista"

Charakteristika studijního oboru

Zcela nový studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti.

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Studijní obor "Sportovní a kondiční specialista"
Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista, získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchova a sportu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin.
V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách

Studijní obor "Sportovní a volnočasový pedagog"
Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi.

Studijní obor "Výživové poradenství a sportovní diagnostika"
Cílem bakalářského studijního oboru "Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ je připravit odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v odborné problematice zaměřené na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také v moderních diagnostických metodách využívaných v oblasti výživy i sportovních aktivit. Absolventi získají uplatnění především v oborech souvisejících s výživou a sportovní diagnostikou. V praxi se mohou konkrétně uplatnit jako výživoví poradci v oblasti prevence, a to jak u sportovců, tak i u běžné populace a u všech věkových skupin. Pracovat mohou i jako výživoví poradci v oblasti dodržování správných zásad výživy ve sféře primárního i sekundárního školství. Najdou uplatnění i v oblasti regenerační a rekondiční péče o klienty. Dále mohou pracovat jako diagnostičtí pracovníci poruch hybného aparátu, specialisté v oblasti výběru sportovních talentů, specialisté v oblasti prevence a regenerace zdraví.

 

  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
  • Pilská 9, 19800 Praha
  • tel.: 281932013
  • e-mail: infovs@palestra.cz

Diskuze