preview

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.Jedná se o moderní disciplíny, v cizině i u nás se rychle rozvíjející. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Čteme-li v denním tisku články ekonomů, kteří dostudovali a úspěšně se uplatnili ve vyspělých západních zemích, všimneme si, že vzpomínají na statistiku a ekonomicko-matematické metody jako na předměty, kde se jim na VŠE již v předlistopadové době dostalo vzdělání na vysoké úrovni. V oblasti informatiky je na fakultě rovněž silný odborný potenciál, který v kombinaci s již velmi dobrou technologickou základnou je schopen poskytovat studium špičkové úrovně.Výuka ekonometrie a dalších ekonomicko-matematických metod i informatických disciplín se postupně rozvíjela na VŠE od konce 50. let. Statistika navázala již na starší tradici statisticko-pojistného studia na Vysoké škole speciálních nauk, které mělo výbornou úroveň (počátky již v roce 1904), i na přednášky z tohoto oboru na předválečné Vysoké škole obchodní.Devět kateder naší fakulty se podílí jednak na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i inženýrském studium, jednak zajišťuje výuku předmětů společného základu i volitelných předmětů na ostatních studijních oborech VŠE. Fakulta organizuje též doktorské studium oborů Informatika, Statistika, Ekonometrie a operační výzkum. Participuje též na činnosti Ústavu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace VŠE.Vědeckovýzkumná činnost Fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky řízení informačních systémů a rozvoje informačních technologií. Výzkumná činnost kateder je zaměřena převážně na granty vypisované různými grantovými agenturami. Řada kateder se podílí na řešení i dalších projektů pro potřeby praxe. Výsledky těchto úkolů jsou výzkumné studie, projekční dokumentace nebo specializovaný software.

preview

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE nabízí zájemcům o prestižní diplom z jedné z nejlepších ekonomických škol ve střední a východní Evropě studium mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu a práva a podnikání. Studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni je možno absolvovat v českém a slovenském jazyce nebo v angličtině. Naši absolventi jsou špičkovými odborníky, velmi úspěšnými zejména v měnícím se mezinárodním prostředí.Nejvýraznější charakteristikou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (FMV) je velmi vysoká úroveň internacionalizace, a to jak ve studiu v zahraničí, v rozsahu zahraničních praxí, ve variabilitě a počtu kurzů vyučovaných zahraničními profesory, v počtu přijíždějících výměnných studentů a v nabídce anglicky vyučovaných programů. Kvalita výuky je pravidelně potvrzována Akreditační komisí ČR. Navazující magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities získaly jako první v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EPAS, kterou uděluje European Foundation for Management Development (EFMD).Fakulta připravuje studenty efektivně na jejich budoucí mezinárodní kariéru. Významným rysem studia je vysoká náročnost na výuku 2 cizích jazyků, a to i jejich odborného pojetí. VŠE má více než 220 partnerských škol ve všech kontinentech světa, na kterých studenti mohou absolvovat část svého studia. Rozvoj pracovních dovedností a získání praktických poznatků je umožněno systémem odborných praxí v zahraničí i v ČR. Studijní i pracovní pobyty v zahraničí jsou finančně podporovány jak ze zdrojů programu Erasmus+, tak i ze zdrojů VŠE a FMV. Finanční podporu získávají také studenti za excelentní studijní výsledky, za mimořádné úspěchy při reprezentaci fakulty, za asistenci při rozvíjení fakulty a při skládání mezinárodně uznávaných jazykových a dalších certifikátů. FMV je autorizovaným zkušebním centrem pro angličtinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu.Na VŠE také studenti rozvíjejí svůj talent ve studentských klubech zaměřených buď profesně, nebo na oblasti hudby, divadla, filmu, tance, turistiky, sportu, atd. Uplatnění absolventů FMV je velmi široké - škola navíc svým studentům pomáhá se získáním pracovního uplatnění. Absolventi FMV patří k platově nejlépe hodnoceným v celorepublikovém měřítku.