Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Vysoká škola sociálně správní je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání sociálního, ekonomického a správního zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Fakulta umění OU

Fakulta umění vznikla v roce 2007 po předcházející šestileté činnosti Institutu pro umělecká studia. Jako jediná fakulta v ČR nabízí možnost studia v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Výtvarná umění a také v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Hudební umění.  Fakulta umění uplatňuje kreditní systém studia.

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava

- Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má za sebou více jak 165 let existence

- Je moderní materiálově-technologickou fakultou, integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, ekonomických a ekologických oborech.

- Svým odborným profilem prezentuje materiálově-technologickou instituci, která zachovává jedinečnost svého působení v oblasti metalurgie, pěstuje odbornost materiálového i procesního inženýrství a orientuje se na moderní metody řízení procesů.

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

HGF je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Nabízí vzdělávací programy napříč různými oblastmi, přičemž využívá potenciál vědy a výzkumu celé univerzity, spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium unikátních oborů, včetně oborů pro regulované povolání nebo činnosti. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

V roce 2014 jsme otevřeli fungl novou budovu se spoustou laboratoří a počítačových učeben, které se high-tech pouze netváří, ale které takové opravdu jsou. Stejně jako firmy, do nichž mohou naši studenti zamířit na zkušenou, nasát know-how přímo z praxe a pak se tam s titulem pohodlně vrátit. Kromě řídících a informačních systémů u nás můžeš studovat třeba biomedicínské či mobilní technologie, počítačové systémy pro průmysl 4.0 nebo výpočetní matematiku.

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

Fakulta strojní VŠB-TUO připravuje odborníky pro praxi již 65 let. Nabízí široké spektrum oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a úspěšně konkuruje fakultám stejného zaměření nejen v České republice. Výuka na fakultě je podpořena širokou spoluprací s praxí. Ta fakultu již potřetí ocenila třetím místem v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli“ a má trvalý zájem o její absolventy.

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava

Fakulta vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v České republice i zahraničí. Obory respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového Moravskoslezského regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností, stavební a geotechnická činnost v hornictví, konverze budov industriálních sídel, aj.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Ekonomická fakulta má za sebou nejen přes 40 let historie, ale hlavně desetitisíce úspěšných absolventů působících u nás i ve světě. Na našich 14 katedrách připravujeme každoročně profesionály, kteří nachází uplatnění nejen jako ekonomové, úspěšní manažeři, finanční a daňoví specialisté, odborníci v marketingu, úředníci, IT specialisté, ale také např. úspěšní podnikatelé.

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.

Matematický ústav SLU v Opavě

Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě zřízen také Ústav matematiky.S účinností od 1. ledna 1999 došlo k osamostatnění Matematického ústavu, který je nyní, v rámci Slezské univerzity, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami. 

Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě je zaměřena na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i oborech zaměřených na hotelnictví a informatiku v ekonomii. 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. 

Fakulta veřejných politik SLU v Opavě

Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský studijní program. Aktuálně na fakultě studuje více než tisíc studentů. Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice a sociální práci až po sféru veřejné správy. Nové sídlo fakulty na Bezručově náměstí 14 nabízí moderní výukové prostory, odborná pracoviště a zázemí pro studenty.

Pedagogická fakulta OU

Pedagogická fakulta má dlouhou tradici, nabízí vysokoškolské vzdělávání již 63 let. V současnosti jde o široce rozvinutou a všestranou fakultu moderního typu.

Přírodovědecká fakulta OU

Přírodovědecká fakulta OU nabízí vysokoškolské vzdělání v přírodovědných, matematických a informatických oborech. Vytváří podmínky k růstu vzdělanosti a poznání díky skvělým pedagogům i špičkovému technickému zázemí, které umožňuje odborný i osobnostní vývoj každého studenta. Nabízíme kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost. Podporujeme otevřenou vědeckou a společenskou diskuzi, svobodu výzkumných aktivit a interakci mezi vzděláváním, vědeckým a společenským rozvojem.

 

Lékařská fakulta OU

Lékařská fakulta OU se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských zdravotnických 616profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU. LF vystupuje pod tímto názvem od roku 2010, nicméně její tradice největšího vzdělavatele nelékařských zdravotnických oborů v regionu je více než dvacetipětiletá. Nabídka pokrývá svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí.

Filozofická fakulta OU

Filozofická fakulta Ostravské univerzity oslavila v roce 2016 25 let své existence. Její součástí je 12 kateder, největší zastoupení mají obory filologické, v bakalářském stupni lze studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, polštinu, ruštinu, latinský jazyk, český jazyk, dále historii, dějiny umění, psychologii, literární vědu, sociologii a filozofii. Naše fakulta spolupracuje s více jak 80 univerzitami na celém světě. Zveme vynikající odborníky na pravidelné přednášky a besedy.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity byla založena 1. 4. 2008 a od svého vzniku nabízí všechny tři typy vysokoškolského vzdělání – bakalářské, navazující magisterské a doktorské.

Studenti mohou studovat v rámci studijních oborů/programů zameřených na Sociální práci a Zdravotně-sociální péči.

V současné době tvoří fakultu dvě katedry - Katedra sociální práce a Katedra sociálních věd.