Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta stavební VUT v Brně
2. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
3. Fakulta architektury VUT v Brně
4. Fakulta architektury ČVUT v Praze
5. Fakulta stavební ČVUT v Praze
6. Fakulta umění a architektury TUL v Liberci

Ekonomie - soukromé

1. NEWTON College, a.s.
2. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
3. CEVRO institut, o.p.s.
4. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o.
5. Akademie STING, o.p.s.
6. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
7. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.
8. Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s.
9. B.I.B.S., a.s.
10. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
11. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP)
12. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
13. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
14. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
15. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
16. Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.
17. Bankovní institut vysoká škola, a.s.
18. Vysoká škola Karla Engliše a.s.
19. Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o.
20. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
21. Evropský polytechnický institut, s.r.o.
22. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
23. Vysoká škola hotelová v Praze
24. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
25. Rašínova vysoká škola, s.r.o.
26. AKCENT College s.r.o.

Ekonomie - veřejné

1. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
2. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
3. Provozně ekonomická fakulta MENDELU
4. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
5. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
6. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
7. Fakulta podnikatelská VUT v Brně
8. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
9. Fakulta informatiky a managementu UHK v Hradci Králové
10. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
11. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
12. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
13. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
14. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
15. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné
16. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze
17. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích
18. Ekonomická fakulta TUL v Liberci
19. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
20. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích
21. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
22. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.

Chemie - veřejné

1. Fakulta chemická VUT v Brně
2. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
3. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
4. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
5. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
6. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Lékařská fakulta UP v Olomouci
2. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)
3. Lékařská fakulta OU v Ostravě
4. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
5. Farmaceutická fakulta VFU v Brně
6. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
7. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
8. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
9. Lékařská fakulta MU v Brně
10. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Matematika, fyzika - veřejné

1. Matematický ústav SLU v Opavě
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
3. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Pedagogika - veřejné

1. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
2. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
3. Pedagogická fakulta OU v Ostravě
4. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
5. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové
6. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.
7. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL v Liberci
8. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
9. Pedagogická fakulta MU v Brně
10. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
11. Pedagogická fakulta UP v Olomouci
12. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích

Policie a vojenství - státní

1. Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně
2. Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze
3. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně
4. Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze

Právo - veřejné a soukromé

1. Právnická fakulta MU v Brně
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni
3. Právnická fakulta UP v Olomouci
4. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
5. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
6. Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Přírodní vědy - veřejné

1. Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
2. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
3. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
4. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové
5. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
6. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
7. Přírodovědecká fakulta MU v Brně
8. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.
9. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.
10. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Sociální vědy a filozofie - soukromé

1. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
2. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
3. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
4. University of New York in Prague s.r.o.
5. Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
6. Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě
2. Filozofická fakulta UP v Olomouci
3. Filozofická fakulta OU v Ostravě
4. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové
5. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích
6. Fakulta sociálních studií MU v Brně
7. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)
8. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)
9. Fakulta filozofická ZČU v Plzni
10. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
11. Filozofická fakulta MU v Brně
12. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
13. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
14. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
15. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
16. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
17. Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK)
2. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
3. Fakulta sportovních studií MU v Brně
4. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

Technika - veřejné a soukromé

1. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
2. Vysoká škola logistiky, o.p.s.
3. Fakulta textilní TUL v Liberci
4. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
5. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
7. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
8. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
9. Fakulta dopravní ČVUT v Praze
10. Fakulta technologická UTB ve Zlíně
11. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
12. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích
13. Fakulta informatiky MU v Brně
14. Fakulta informačních technologií VUT v Brně
15. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
16. Unicorn college, s.r.o.
17. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
18. Fakulta strojní ZČU v Plzni
19. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
20. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
21. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích
22. Vysoká škola polytechnická Jihlava
23. Technická fakulta ČZU v Praze
24. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
25. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
26. Fakulta strojní ČVUT v Praze
27. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
28. Fakulta strojní TUL v Liberci
29. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
30. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
31. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
32. Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí n.L.

Teologie - veřejné a soukromé

1. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
2. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
3. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
4. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
5. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
6. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta umění OU v Ostravě
2. Fakulta umění a designu ZČU v Plzni
3. Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) s.r.o.
4. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích
5. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
6. Divadelní fakulta JAMU v Brně
7. Divadelní fakulta AMU v Praze
8. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
9. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
10. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.
11. Hudební fakulta JAMU v Brně
12. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
13. Akademie výtvarných umění v Praze
14. Hudební a taneční fakulta AMU v Praze

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné

1. Agronomická fakulta MENDELU
2. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
3. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
4. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně
5. Zahradnická fakulta MENDELU
6. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
7. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
8. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně
9. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
10. Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
2. Ústav zdravotnických studií TUL v Liberci
3. Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.
4. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
5. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
6. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
7. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích