Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě

Popis

Součástí přípravy Přírodovědecké fakulty OU na pedagogickou činnost bylo v roce 1990 akreditační řízení Výsledky tohoto řízení umožňovaly realizovat navrhované bakalářské a magisterské studijní obory, jejichž počet se v dalších letech výrazně zvyšoval a rozšiřoval i o doktorské studijní programy. V současné době fakulta disponuje i habilitačním a profesorským řízením v několika oborech. Trend zkvalitňování studijní a vědecké činnosti nadále pokračuje a prohlubuje se.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 1800

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Geografie

Politická a kulturní geografie Prezenční studium Bc.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Politická a kulturní geografie Prezenční studium Mgr.
Politická a kulturní geografie Prezenční studium Ph.D.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Prezenční studium Mgr.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Prezenční studium Ph.D.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Kombinované studium Bc.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Kombinované studium Mgr.
Dvouoborové studium geografie Prezenční studium Bc.
Učitelství geografie pro střední školy Prezenční studium

Dny otevřených dveří

13.1.2017 - viz prf.osu.cz

Přijímací řízení

Pokud se chcete dozvědět více o našich oborech, ve kterých můžete studovat, přejděte na následující odkazy:

Přijímací řízení ke studiu na rok 2017/2018 - http://dokumenty.osu.cz/prf/prijimacky/prf-infobrozura-17-18.pdf

Důvodu ke studiu - http://prf.osu.cz/index.php?id=14071

Viz také prf.osu.cz

Podrobné informace o škole

Přírodovědecká fakulta OU je nositelkou vysokoškolského vzdělávání v přírodovědných, matematických a informatických oborech. Vytváří podmínky k růstu vzdělanosti a poznání prostřednictvím rozvoje špičkových pedagogů a technického zázemí, které poskytují možnosti odborného, ale také osobnostního vývoje každého studenta. Jsme fakultou, která své aktivity poměřuje s mezinárodním prostředím a nabízí kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost. Jsme fakultou spolupracující s okolím, podporující otevřenou vědeckou a společenskou diskuzi, svobodu výzkumných aktivit a interakci mezi vzděláváním, vědeckým a společenským rozvojem.

Vize PřF

Přírodovědecká fakulta OU je respektovanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí v České republice a v Moravskoslezském kraji.

Přírodovědecká fakulta OU má jasně profilované portfolio studijních oborů ve všech stupních (bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském) a má pro řadu oborů akreditována habilitační a jmenovací řízení, v nichž dosahuje excelentních vědeckých výsledků.

Přírodovědecká fakulta OU je atraktivní fakultou pro přírodovědecké vysokoškolské studium s dobře zajištěným zázemím a erudovaným pedagogickým sborem.

Přírodovědecká fakulta OU má vytvořenou kvalitní vzdělávací infrastrukturu pro zahraniční studenty a domácím studentům nabízí široké možnosti realizace části jejich studia na kvalitních zahraničních univerzitách.

Přírodovědecká fakulta OU je otevřeným a dělným kolektivem studentů, akademiků a vědeckých pracovníků, a to i na mezinárodní úrovni.

Přírodovědecká fakulta OU je důležitým partnerem města Ostrava, Moravskoslezského kraje, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Viz také prf.osu.cz

  • Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • 30. dubna 22, 70103 Ostrava
  • tel.: 553 462 100
  • e-mail: info.prf@osu.cz

Diskuze