Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Popis

Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty zajišťuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií, optice a dalších oblastech na pomezí techniky a přírodních věd.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.fm.tul.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FMTUL
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přihlášených: 322
Počet studentů: 390
Počet absolventů od roku založení: 2240

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B2612 Elektrotechnika a informatika

Elektronické informační a řídicí systémy Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika a logistika Prezenční/Kombinované studium Bc.

B2646 Informační technologie

Informační technologie Prezenční studium Bc.

B3942 Nanotechnologie

Nanomateriály Prezenční studium Bc.

N2612 Elektrotechnika a informatika

Automatické řízení a inženýrská informatika Prezenční studium Ing.
Mechatronika Prezenční studium Ing.
Informační technologie Prezenční studium Ing.

N2612 Electrical Engineering and Informatics

Mechatronics Prezenční studium Ing.

N3942 Nanotechnologie

Nanomateriály Prezenční studium Ing.

P2612 Elektrotechnika a informatika

Technická kybernetika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

P3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

B3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční studium Bc.

N3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční studium Ing.

P3942 Nanotechnologie

Nanotechnologie Prezenční/Kombinované studium

B0714A270001 Mechatronika - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B0613A140005 Informační technologie - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B0719A130001 Nanotechnologie - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

N0719A270001 Nanotechnologie - navazující magisterský studijní program, forma studia: prezenční

N0714A150003 Mechatronics - navazující magisterský studijní program, forma studia: prezenční

Dny otevřených dveří

Termíny "Dní otevřených dveří" budou zveřejněny po zahájení akademického roku 2019/2020.

Přijímací řízení

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (3leté):
Pro ak. rok 2019/20 se je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia (pro tento ak. rok se výuka s kombinovanou formou studia neotvírá)!
Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:
Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.
Přijati budou uchazeči, kteří v písemných testech získali celkem alespoň 50 bodů z 200 možných (za každý předmět 100 bodů).
Další podrobné informace jsou k dispozici na web-u fakulty:
https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (2leté):
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské vzdělání, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Uchazeči o studium oborů Automatické řízení a inženýrská informatika (AŘII), Mechatronika (ME), Mechatronics (MEA - v angličtině), Informační technologie (IT), Nanomateriály (NA) a Aplikované vědy v inženýrství (AVI) budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia. Bez přijímacích testů/pohovorů budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Uchazeči, kteří toto kritérium nesplní, budou pozváni na přijímací test. Přijímací test ověří předpoklady pro studium zvoleného oboru a jazykové předpoklady uchazeče.

Další podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/navazujici-magisterske-studijni-programy


DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (4leté, titul Ph.D.; forma studia: prezenční a kombinovaná)
Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, které se koná zpravidla v únoru a červnu. Uchazeči se mohou ke studiu přihlásit průběžně během celého roku, nástup doktorandů se uskuteční podle dohody.

Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v příbuzném magisterském studijním programu a doporučení komise, která posoudí předpoklady uchazeče pro doktorské studium a provede přijímací pohovor.

Administrativní poplatek se za přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu nevybírá.

Podrobné informace o škole

Poskytuje kvalitní vzdělání na všech vysokoškolských úrovních - od bakalářských až po doktorské studijní programy. Díky četným projektům, bohaté vědecko-výzkumné činnosti a velice atraktivním laboratořím patří k nejlepším fakultám Technické univerzity v Liberci. Areál fakulty je v krásném přírodním prostředí nedaleko liberecké přehrady. Ubytování studentů je zajištěno v nově rekonstruovaných univerzitních kolejích nedaleko areálu školy s bohatými možnostmi sportovního vyžití. Jsi rád, že patříš mezi jejich cca 600 studentů?

  • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 2, 461 17 Liberec
  • tel.: 485 353 429, 485 353 624
  • e-mail: dana.skrbkova@tul.cz
  • https://www.fm.tul.cz/

Diskuze