Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Popis

Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty zajišťuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií, optice a dalších oblastech na pomezí techniky a přírodních věd.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.fm.tul.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FMTUL
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 246
Počet přihlášených: 375
Počet zapsaných: 185
Počet studentů: 532
Počet absolventů od roku založení: 2333

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

N2612 Elektrotechnika a informatika

Automatické řízení a inženýrská informatika Prezenční studium Ing.
Mechatronika Prezenční studium Ing.
Informační technologie Prezenční studium Ing.

B3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční studium Bc.

N3901 Aplikované vědy v inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství Prezenční studium Ing.

B0714A270001 Mechatronika - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B0613A140005 Informační technologie - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

B0719A130001 Nanotechnologie - bakalářský studijní program, forma studia: prezenční

N0719A270001 Nanotechnologie - navazující magisterský studijní program, forma studia: prezenční

N0714A150003 Mechatronics - navazující magisterský studijní program, forma studia: prezenční

Technická kybernetika - doktorský studijní program, forma studia: prezenční a kombinovaná

Technical Cybernetics - doktorský studijní program, forma studia: prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Celouniverzitní den otevřených dveří proběhne v sobotu 23. listopadu 2019 a Den otevřených dveří fakulty mechatroniky dne 22. ledna 2020.

Přijímací řízení

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (3leté):
Pro ak. rok 2020/21 je přijímací řízení pro všechny studijní programy pouze do prezenční formy studia.
Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:
Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Maximální počet bodů z každého testu (předmětu) je 100 bodů (celkem 200 z přijímací zkoušky). Uchazeči budou přijímání podle pořadí na základě získaného počtu bodů.

Další podrobné informace jsou k dispozici na web-u fakulty:
https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (2leté):
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské vzdělání, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Uchazeči o studium oborů Automatické řízení a inženýrská informatika (AŘII), Mechatronika (ME), Mechatronics (MEA - v angličtině), Informační technologie (IT), Nanomateriály (NA) a Aplikované vědy v inženýrství (AVI) budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia. Bez přijímacích testů/pohovorů budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Uchazeči, kteří toto kritérium nesplní, budou pozváni na přijímací test. Přijímací test ověří předpoklady pro studium zvoleného oboru a jazykové předpoklady uchazeče.

Maximální počet bodů z písemného testu je 30 bodů. Uchazeči budou přijímání podle pořadí na základě získaného počtu bodů.

Další podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/navazujici-magisterske-studijni-programy


DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (4leté, titul Ph.D.; forma studia: prezenční a kombinovaná)
Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, které se koná zpravidla v únoru a červnu. Uchazeči se mohou ke studiu přihlásit průběžně během celého roku, nástup doktorandů se uskuteční podle dohody.

Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v příbuzném magisterském studijním programu a doporučení komise, která posoudí předpoklady uchazeče pro doktorské studium a provede přijímací pohovor.

Administrativní poplatek se za přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu nevybírá.

Podrobné informace o škole

Poskytuje kvalitní vzdělání na všech vysokoškolských úrovních - od bakalářských až po doktorské studijní programy. Díky četným projektům, bohaté vědecko-výzkumné činnosti a velice atraktivním laboratořím patří k nejlepším fakultám Technické univerzity v Liberci. Areál fakulty je v krásném přírodním prostředí nedaleko liberecké přehrady. Ubytování studentů je zajištěno v nově rekonstruovaných univerzitních kolejích nedaleko areálu školy s bohatými možnostmi sportovního vyžití. Jsi rád, že patříš mezi jejich cca 600 studentů?

  • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 2, 461 17 Liberec
  • tel.: 485 353 429, 485 353 624
  • e-mail: dana.skrbkova@tul.cz
  • https://www.fm.tul.cz/

Diskuze