Ekonomicko-správní fakulta MU

Popis

ESF MU SE PŘEDSTAVUJE:

- ESF byla založena v roce 1990 a je součástí Masarykovy univerzity. Poskytuje aktuálně vzdělání téměř 3000 studentů; studium zde úspěšně ukončilo více než 12 000 absolventů;

- ESF nabízí atraktivní studijní obory ve všech stupních studia, a to ve formě prezenční nebo kombinované. Ekonomicko-správní fakulta je špičkové vědecké pracoviště pro mladé ekonomy. Jako jediná vysoká škola v ČR umožňuje studentům pracovat se softwarem Bloomberg.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.econ.muni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/econmuni/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 2158
Počet přihlášených: 5187
Počet zapsaných: 1131
Počet studentů: 2146
Počet absolventů od roku založení: 12647

Dny otevřených dveří

Celouniverzitní DOD 13. 9. 2019

Fakultní DOD 20. 1. 2020

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia

Podmínkou pro studium na ESF, jak v prezenční nebo kombinované formě, je složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška má podobu Testu studijních předpokladů (TSP), který ověří schopnosti uchazeče studovat na Masarykově univerzitě. Tyto testy jsou organizovány rektorátem Masarykovy univerzity. 

Přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky je na ESF MU také možné. Ekonomicko-správní fakulta ráda přijme mezi své studenty aktivní osobnosti, které se účastní odborných soutěží nebo olympiád. Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati na ESF MU uchazeči, kteří splní některou z následujících podmínek:

  • Účast v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategoriích 01 – Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní obory, nebo pro slovenské uchazeče účast v Stredoškoľskej odbornej činnosti vyhlášené MŠVVaŠ Slovenské republiky v kategoriích 02 – Matematika, fyzika, 08 – Cestovní ruch, hotelierstvo, gastrnómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie. Není možné uplatnit kolektivní řešení SOČ.
  • Získání Ceny Merkur „Člověk a společnost“
  • Účast v soutěži EU pro mladé vědce EUCYS nebo účast na Přírodovědné olympiádě zemí EU
  • Absolvování celostátního nebo mezinárodního kola Matematické olympiády (v kategorii A a P), Fyzikální olympiády (kategorie A), Chemické olympiády (kategorie A), a Biologické olympiády (kategorie A). U kategorií olympiád B a C může být přijímací zkouška také prominuta v případě, že se uchazeč umístil na 1. - 3. místě.
  • Umístění na 1. – 3. místě v soutěžích pořádaných Masarykovou univerzitou – Bohatství Země, Seminář ekonomických mozků či jiné, aktuálně pořádané soutěži.
  • Účast v programu celoživotního vzdělávání Touch Econ pro studenty středních škol vyhlášeného děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.
  • Absolvování testu Obecných studijních předpokladů - OSP (nebo pro slovenské studenty test Všeobecných študijných predpokladov - VSP), a dosažení potřebného výsledku dle oboru a to do v období od 1. 12. 2018 do 28. 4. 2019. Na ESF MU je potřebné doručit originál certifikátu nejpozději do 28. 4. 2019 (včetně). 

Účasti v soutěžích a olympiádách musí být doloženy diplomem a podpisem zástupce střední školy. 

Podrobné informace o škole

Výuku na ESF zajišťují vynikající interní odborníci i externí lektoři z praxe; - Intenzivní mezinárodní spolupráce umožňuje studentům ESF absolvovat zahraniční studijní pobyty včetně získání mezinárodně uznávaných titulů; - Studium na ESF = studium v moderní budově pokryté bezdrátovým připojením k internetu, on-line informačním systémem, multimediální knihovnou, budova fakulty se nachází v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy.

Diskuze