preview

Ekonomická fakulta TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Popis

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci klade důraz na propojení studia s praxí a na rozvoj praktických dovedností. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, například ve výrobních podnicích, státní a veřejné správě a samosprávě, soukromé sféře nebo bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.ef.tul.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ef.tul.cz
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 380
Počet přihlášených: 1100
Počet zapsaných: 387

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

Cestovní ruch Prezenční studium Bc.
Mezinárodní obchod Prezenční studium Bc.

BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT

Business Economics and Management Prezenční studium Ph.D.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Hospodářská politika v globálním prostředí Prezenční studium Ing.

BUSINESS ADMINISTRATION

Marketing and International Trade Prezenční studium Ing.
Management of Business Processes Prezenční studium Ing.

SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS

Managerial Informatics Prezenční studium Ph.D.

BUSINESS ADMINISTRATION

Economics Management of Services Prezenční studium Bc.
Production Management Prezenční studium Bc.

EKONOMIKA A MANAGEMENT

Řízení a ekonomika podniku Prezenční studium Ph.D.

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Manažerská informatika Prezenční studium Ph.D.

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Manažerská informatika Prezenční studium Ing.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Management podnikových procesů Prezenční studium Ing.
Marketing a mezinárodní obchod Prezenční studium Ing.

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Information and Communication Management – NEISSE University Prezenční studium Bc.
Manažerská informatika Prezenční studium Bc.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Management výroby Prezenční studium Bc.
Management služeb Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Pro více informací o oborech a fakultě navštivte https://www.ef.tul.cz/mojeskola/index.html.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška BAKALÁŘ

Abychom Tě mohli přijmout ke studiu, musíš zvládnout test z angličtiny a obecných studijních předpokladů.

Bez přijímaček se k nám dostaneš, pokud dosáhneš v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v testu Obecných studijních předpokladůpercentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.

Uchazeči o studijní obor Information and Communication Managementbudou přijati bez přijímací zkoušky, pokud dosáhnou percentil 50 a vyšší z Anglického jazyka. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2018 do 1. května 2019. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt na adrese https://www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

Dále Tě můžeme přijmout bez přijímací zkoušky, pokud složíš státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musíš potom doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

 

Přijímací zkouška NAVAZUJÍCÍ

U přijímaček do navazujícího studia musíš zvládnout odborný test, který je v rozsahu znalostí bakalářského studia na Ekonomické fakultě.

 

Přijímací zkouška DOKTORSKÉ

Do doktorského studia mohou být přijati uchazeči, kteří získají magisterský titul k datu přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška se skládá z rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru a ústní zkoušky z angličtiny (požadovaná dobrá aktivní znalost na úrovni C1).

K přihlášce ke studiu je nutné připojit:

-  stručný životopis,

- doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (event. naskenovanou úředně ověřenou kopii),

-  představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5–10 stran,

-  seznam případných vlastních publikací.

Podrobné informace o škole

V konkurenci českých ekonomicky zaměřených fakult zaujímá dlouhodobě jedno z čelných míst. Čeká na Vás pestrá nabídka studijních oborů bakalářského, magisterského a doktorandského stupně. Dále se můžete těšit na moderní vysokoškolské prostředí – moderní menzy, koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování), univerzitní knihovnu, možnost využití univerzitního sportovního areálu a na možnosti kulturního i sportovního vyžití města Liberec. EF TUL také úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům jedno až dvousemestrová studia v zahraničí, v rámci programu LLP/ERASMUS a na základě smluv o spolupráci.

  • Ekonomická fakulta TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Voroněžská 13, 46002 Liberec 2 Liberec
  • tel.: +420 485 351 111
  • http://www.ef.tul.cz

Diskuze