preview

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Popis

Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty zajišťuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií, optice a dalších oblastech na pomezí techniky a přírodních věd.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.fm.tul.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FMTUL
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 202
Počet přihlášených: 370
Počet zapsaných: 170
Počet studentů: 530
Počet absolventů od roku založení: 2595

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Doktorský studijní program P0788D270006 Applied Sciences in Engineering, forma studia: prezenční a kombinovaná, jazyk: angličtina, titul Ph.D.

Doktorský studijní program P0714D150008 Technická kybernetika, forma studia: prezenční a kombinovaná, titul Ph.D.

Doktorský studijní program P0788D270007 Aplikované vědy v inženýrství, forma studia: prezenční a kombinovaná, titul Ph.D.

Navazující magisterský studijní program N0714A150003 Mechatronics, forma studia: prezenční, jazyk: angličtina, titul Ing.

Doktorský studijní program P0714D150007 Technical Cybernetics, forma studia: prezenční a kombinovaná, jazyk: angličtina, titul Ph.D.

Navazující magisterský studijní program N0719A270001 Nanotechnologie, forma studia: prezenční, titul Ing.

Bakalářský studijní program B0613A140005 Informační technologie, forma studia: prezenční, titul Bc.

Bakalářský studijní program B0714A270001 Mechatronika, forma studia: prezenční, titul Bc.

Bakalářský studijní program B0719A130001 Nanotechnologie, forma studia: prezenční, titul Bc.

Bakalářský studijní program B0588A110003 Aplikované vědy v inženýrství, forma studia: prezenční, titul Bc.

Navazující magisterský studijní program N0588A110001 Aplikované vědy v inženýrství, forma studia: prezenční, titul Ing.

Navazující magisterský studijní program N0613A140028 Informační technologie, forma studia: prezenční, titul Ing.

Doktorský studijní program P0588D130006 Environmentální inženýrství, forma studia: prezenční a kombinovaná, titul Ph.D.

Doktorský studijní program P0588D130007 Environmental Engineering, forma studia: prezenční a kombinovaná, jazyk: angličtina, titul Ph.D.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci se uskutečnil dne 26. 11. 2022.
Den otevřených dveří fakulty mechatroniky se uskutečnil dne 27. 1. 2023.
Dny otevřených dveří – Technická univerzita v Liberci (tul.cz)
 

Přijímací řízení

Pro všechny studijní programy je administrativní poplatek za podání přihlášky ve výši 600,- Kč pro studium v českém jazyce a 2.000,- Kč (resp. 100 USD) pro studium v anglickém jazyce.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (3leté):
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024
Termín podání přihlášek: 1. kolo 31. 3. 2023, 2. kolo 20. 7. 2023
Termín přijímací zkoušky: 1. kolo 5. a 6. 6. 2023, 2. kolo 8. 8. 2023

PODROBNÉ INFORMACE NA STRÁNCE: https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni-bs

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:

Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME) a Informační technologie (IT) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě celkového počtu získaných bodů.
 

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol (dle klasifikace KKOV kód klasifikace M nebo K) příbuzného zaměření ke zvolenému programu, kteří z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky (matematika a profilový předmět) mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2.0 včetně (předměty se hodnotí samostatně a započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.
Správnost uváděného prospěchu musí být vždy doložena potvrzením střední školy nebo katalogovým listem vystaveným střední školou.
Bez přijímací zkoušky budou také přijati uchazeči, kteří úspěšně složí nepovinnou maturitní zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem hodnocení 3 a lepší (dle stupnice procentuálního vyjádření úspěšnosti). Dále budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Bez přijímací zkoušky budou pro ak. rok 2023/24 přijati také uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí pro rok 2022/23, ale nezapsali se ke studiu z důvodu, že včas nezískali vízum pro pobyt v ČR.

Další podrobné informace jsou k dispozici na web-u fakulty:

Přijímací řízení (BS) (tul.cz)
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (2leté):
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024
Termín podání přihlášek: 30. 4. 2023 (1. kolo), 20. 7. 2023 (2. kolo)
Termín přijímací zkoušky: 8. 8. 2023

Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské vzdělání, resp. odpovídající vzdělání zahraniční. Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Způsob hodnocení po absolvování přijímacích zkoušek:
Výsledky přijímací zkoušky – písemný test z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu programu. Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě získaného počtu bodů.

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
Bez přijímací zkoušky budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Bez přijímací zkoušky budou pro ak. rok 2023/24 přijati také uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí pro rok 2022/23, ale nazapsali se ke studiu z důvodu, že včas nezískali vízum pro pobyt v ČR.

Další podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
Přijímací řízení (NMS) (tul.cz)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM MECHATRONICS

Spuštěno 2. kolo přijímacího řízení
Termín podání přihlášek pro 2. kolo: 18. 6. 2023
Termín přijímacího testu: 26. 6. 2023
Termín pohovoru: 27. - 29. 6. 2023 (bude upřesněno)

Další informace jsou k dispozici na adrese: https://www.fm.tul.cz/en/admissions/master-s-studies; https://www.tul.cz/en/admissions/study-programmes/detailed-information-for-english-programmes/postgraduate-programmes/master-mechatronics/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (4leté, titul Ph.D.; forma studia: prezenční a kombinovaná)
Uchazeči se mohou ke studiu přihlásit v průběhu akademického roku, přičemž přijímací pohovory jsou zpravidla v únoru a červnu.

Podrobné informace pro uchazeče - viz internetové stránky fakulty: Přijímací řízení (DS) (tul.cz)

Podrobné informace o škole

Poskytuje kvalitní vzdělání na všech vysokoškolských úrovních - od bakalářských až po doktorské studijní programy. Díky četným projektům, bohaté vědecko-výzkumné činnosti a velice atraktivním laboratořím patří k nejlepším fakultám Technické univerzity v Liberci. Areál fakulty je v krásném přírodním prostředí nedaleko liberecké přehrady. Ubytování studentů je zajištěno v nově rekonstruovaných univerzitních kolejích nedaleko areálu školy s bohatými možnostmi sportovního vyžití. Jsi rád, že patříš mezi jejich cca 600 studentů?

  • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
  • tel.: 485 353 429, 485 353 624
  • e-mail: marketa.janska@tul.cz
  • https://www.fm.tul.cz/

Diskuze