preview

Fakulta zdravotnických studií TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Popis

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vzdělává odborníky v nelékařských profesích, a to ve studijních oborech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fzs.tul.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Fakulta-zdravot…nel
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 140

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Specializace ve zdravotnictví

Zdravotnický záchranář Prezenční studium Bc.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.

Biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství Prezenční studium Ing.

Biomedicínská technika

Biomedicínská technika Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Obecné podmínky k přijímacímu řízení:

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována. Uchazeči ze zahraničí musí předložit zahraniční doklad o vzdělání opatřený nostrifikační doložkou nebo osvědčením o rovnocennosti vzdělání.

Elektronická přihláška :

informace a registrace https://stag-new.tul.cz/wps/portal/uchazec/eprihlaska. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a v magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně ukončené studium bakalářského studijního programu. Další podmínky pro jednotlivé typy studijních programů jsou uvedeny v bodech 1) - 3).

  1. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle výsledků studia - započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia). Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle  těchto výsledků.
  2. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu  na střední škole nebo vyšší zdravotnické škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle celkového průměru z maturitní zkoušky nebo zkoušky z absolutoria. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle  těchto výsledků.
  3. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na předchozí vysoké škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle průměrného prospěchu  za  5 semestrů bakalářského studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle těchto výsledků.

 

Všeobecná sestra (prezenční forma):

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.  Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.      

 

Všeobecná sestra (kombinovaná forma):

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením nebo vysvědčením o absolutoriu, potvrzením od zaměstnavatele o délce vykonávané praxe zdravotnického povolání zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci  č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                         

 

Zdravotnický záchranář (prezenční forma):

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                          

 

Biomedicínská technika:

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře   o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                                                       

 

Biomedicínské inženýrství (prezenční forma): 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor  a absolvovanou vysokou školu. Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku, ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením vysoké školy ročníkových známek, průměrného prospěchu za 5 semestrů bakalářského studia a ověřenou kopií diplomu s dodatkem diplomu zašle na adresu fakulty. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené studium v bakalářském studijním programu, předloží kopií diplomu s dodatkem diplomu dodatečně. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.  Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                                                      

Podrobné informace o škole

Fakulta zdravotnických studií do roku 2016 navazuje na na Ústav zdravotnických studií  a nadále zajišťuje výuku ve studijních oborech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář,  Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory, nebo bakalářský studijní obor pro navazující magisterký studijní obor Biomedicínské inženýrství.

  • Fakulta zdravotnických studií TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 2, 461 17 Liberec
  • tel.: 485 353 194
  • www.fzs.tul.cz

Diskuze