preview

Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Popis

Fakulta zdravotnických studií UJEP (dále FZS) je nejmladší fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Fakulta byla založena 1. března 2012 transformací Ústavu zdravotnických studií UJEP. Jeho vznik v roce 2003 byl podmíněn no­vými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. V současné době probíhá výstavba nové budovy v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://fzs.ujep.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/fzs.ujep
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 466
Počet přihlášených: 1009
Počet zapsaných: 339
Počet studentů: 753
Počet absolventů od roku založení: 1279

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ergoterapie, Fyzioterapie

Ergoterapie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Fyzioterapie Prezenční/Kombinované studium Bc.

Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční/Kombinované studium Bc.
Pediatrické ošetřovatelství Prezenční studium Bc.

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství

Radiologický asistent Prezenční studium Bc.
Zdravotnický záchranář Prezenční/Kombinované studium Bc.

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Prezenční studium Mgr.

Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Dny otevřených dveří

3. 2. 2022

Přijímací řízení

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na stránkách https://fzs.ujep.cz/cs/pro-uchazece-o-studium

Podrobné informace o škole

Fakulta má akreditované tyto bakalářské studijní programy: Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. Navazující magisterské studium lze absolvovat v programech Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků a studentů byla zřízena tři pracoviště - Výzkumné centrum FZS, Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Tato pracoviš­tě realizují grantovou činnost akademických pracovníků a navazují spolupráci s dalšími vý­zkumnými pracovišti v ČR i mimo ni. V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně vše­mi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na ergoterapii, fyzioterapii, porodní asistentku a všeobecnou sestru.

FZS společně s Krajskou zdravotní, a. s. zřídila 12 klinik, např. Neurochirurgickou, Kardiologickou či Gynekologicko-porodnickou. Na těchto pracovištích se uskutečňuje klinická a praktická výuka v akreditovaných studijních programech a související výzkumná a vývojová činnost. Je navázána partnerská spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami na Slovensku (konkrétně v Košicích, Martine, Nitře, Prešově, Ružomberoku a Trnavě), dále v Dánsku, Estonsku, Finsku, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a v Turecku. Na těchto vysokých ško­lách mohou studenti absolvovat část svého studia v rámci programu Erasmus+, pří­padně v rámci tohoto programu vycestovat na pracovní stáž do zahraničí.

  • Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Velká Hradební 13, 40096 Ústí nad Labem
  • tel.: 475284211, 475284214
  • e-mail: fzs@rt.ujep.cz
  • https://fzs.ujep.cz/cs/

Diskuze