preview

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  • 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava
  • Tel.: +420 597 325 456

Popis

HGF je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Nabízí vzdělávací programy napříč různými oblastmi, přičemž využívá potenciál vědy a výzkumu celé univerzity, spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium unikátních oborů, včetně oborů pro regulované povolání nebo činnosti. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Přírodní vědy, Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hornictví

Těžba nerostných surovin a jejich využívání Prezenční studium

Geologické inženýrství

Geovědní a montánní turismus Prezenční studium
Geologické inženýrství Prezenční studium

Nerostné suroviny

Technologie a hospodaření s vodou Prezenční studium
Environmentální inženýrství Prezenční studium
Systémové inženýrství v průmyslu Prezenční studium
Úprava surovin a recyklace Prezenční studium
Ekonomika a řízení v oblasti surovin Prezenční studium
Zpracování a zneškodňování odpadů Prezenční studium
Environmentální biotechnologie Prezenční studium

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Geoinformatika Prezenční studium

Geodézie a kartografie

Důlní měřictví Prezenční studium
Inženýrská geodézie Prezenční studium

Přijímací řízení

S podáním přihlášky Vám pomůže studijní referentka Vranková Dagmar

místnost: A146 tel.: +420 597 325 576

Obecné podmínky přijetí vyplývají z § 48 až § 50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - dále jen zákon. Tyto podmínky jsou dále konkretizovány Statutem VŠB - Technické univerzity Ostrava, Řádem přijímacího řízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Statutem Hornicko-geologické fakulty VŠB - TU Ostrava. Studium je kromě sídla fakulty uskutečňováno i v Institutu kombinovaného studia Most. Nezbytnou podmínkou přijetí na bakalářské studium je úspěšné dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. V případě překročení limitního počtu uchazečů na bakalářské a navazující magisterské studium si fakulta vyhrazuje právo nabídky jiného nenaplněného oboru. Fakulta bude přijímat studenty na studijní obory uvedené v Nabídce studia na akademický rok 2016/2017.Hornicko-geologická fakulta nabízí studium rovněž uchazečům se specifickými potřebami. Areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prošel řadou stavebních úprav pro odstranění bariér, včetně vybudování několika bezbariérových pokojů na kolejích. Konkrétní studijní obor je nutné předem konzultovat s garantem oboru. Pro uchazeče v postproduktivním věku nabízí Hornicko-geologická fakulta studium formou Univerzity 3. věku (U3V). Jedná se o jednu z forem celoživotního neprofesního vzdělávání.

Podrobné informace o škole

V nabídce fakulty je pro akademický rok 2016/2017 přes 20 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku a řízení v oblasti surovin. Tradičně největší zájem se očekává o environmentální a ekonomicky zaměřené obory a taky o Geovědní a montánní turismus, který má přímou vazbu na cestovní ruch, orientovaný zejména na přírodní prostředí a bohatství, montanistiku a technické památky. Mezi absolventy HGF VŠB-TUO patří významní manažeři domácích i zahraničních firem a rovněž úspěšní sportovní reprezentanti. Studenti jsou zapojováni do prestižních vědecko-výzkumných projektů. Díky úzké spolupráci s firmami a organizacemi mají studenti šanci získat kvalitní praktické zkušenosti. Od roku 1999 má HGF VŠB-TUO vlastní Nadační fond pro podporu studia. HGF VŠB-TUO byla v letech 2007 a 2008 oceněna v soutěži Národní cena ČR za jakost a získala dvě prestižní ceny, které jsou organizacím udělované v oblasti managementu kvality. HGF VŠB-TUO podporuje v rámci programu LLP/Erasmus studium svých studentů na prestižních zahraničních univerzitách!

  • Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava
  • tel.: +420 597 325 456

Diskuze