preview

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.

Ambicí je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.pdf.upol.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Pedagogick%C3%A…42/
Twitter: https://twitter.com/UPOlomouc
Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 2779
Počet přihlášených: 7604
Počet zapsaných: 1799
Počet studentů: 4490

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Vychovatelství

Řízení volnočasových aktivit Prezenční studium Mgr.
Vychovatelství Prezenční studium Bc.

Pedagogika

Předškolní pedagogika Prezenční studium Mgr.

Ekologie a ochrana prostředí

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Prezenční studium Bc

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika – vychovatelství Prezenční studium Bc.
Speciální pedagogika – andragogika Prezenční studium Bc.
Učitelství pro 1.stupeň základních škol a speciální pedagogika Prezenční studium Mgr.
Speciální pedagogika – dramaterapie Prezenční studium Mgr.
Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Speciální pedagogika – poradenství Prezenční studium Mgr.
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Logopedie Prezenční studium Mgr.
Speciální pedagogika – dramaterapie Prezenční studium Bc.
Speciální pedagogika – intervence Prezenční studium Bc.
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy Prezenční studium Bc.

Specializace v pedagogice

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Prezenční studium Bc.
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium Prezenční studium Bc.
Matematika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání Prezenční studium Bc.
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Muzejní a galerijní pedagogika Prezenční studium Mgr.
Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.

Učitelství pro střední školy

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy – jednooborové studium Prezenční studium Mgr.
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.

Učitelství pro základní školy

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství pro 1. stupeň základní školy Prezenční studium Mgr.
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol Prezenční studium Mgr.

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání maior

English Language for Education

Historie se zaměřením na vzdělávání maior

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání maior

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání maior

Logopedie

Matematika se zaměřením na vzdělávání maior

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční v hlavní budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5. V uvedenou dobu budou uchazečům o studium poskytovány garantujícími katedrami a ústavy fakulty podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi, o možnostech mezifakultních studií. Rozmístění studijního oddělení a dalších pracovišť (ústavů, kateder, oddělení) bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční setkání se zástupci vedení fakulty v auditoriu fakulty, mezi jednotlivými setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních oborů a video spot studentů Pedagogické fakulty UP.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet na nečisto test studijních předpokladů, který si sami vyhodnotí.

Referentky studijního oddělení Pedagogické fakulty podají informace o nabízených studijních programech a oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, k dispozici budou pro uchazeče informační materiály o studiu (v tištěné i elektronické podobě). Fakulta také pro uchazeče připravila propagační materiály.

Podrobné informace o škole

Vznik a vývoj Pedagogické fakulty Univerzity Palackého úzce souvisí s realizací vysokoškolského vzdělávání učitelů na našem území. Dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 bylo v Československu zavedeno vysokoškolské vzdělávání učitelů všech stupňů a druhů škol. V návaznosti na tento dekret Prozatímní Národní shromáždění vydalo zákon, kterým byly zřízeny pedagogické fakulty a v místech univerzit se staly jejich součástí. Na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v prvním období její existence (1946 - 1953) se připravovali pedagogičtí pracovníci pro školy mateřské, národní a střední. Kromě toho fakulta realizovala řadu kursů pro učitele v činné službě. Ve spolupráci s fakultou filozofickou pak připravovala v některých předmětech i středoškolské profesory (obor hudební, výtvarná a tělesná výchova). K závažným změnám v přípravě učitelů došlo v roce 1950, neboť fakulta přestává připravovat učitele pro mateřské a národní školy. V roce 1953 dochází k celkové reformě učitelského vzdělávání. Fakulta se stala základem pro nově utvářenou Vysokou školu pedagogickou. To znamená, že v letech 1954 - 1964 Pedagogická fakulta ve své původní podobě a se svým původním posláním v Olomouci neexistuje. Příprava učitelů pro mateřské školy i pro první stupeň povinné školní docházky se po dobu deseti let realizuje mimo univerzity na úrovni střední školy. Učitelé pro II. stupeň povinné školní docházky se v letech 1953 - 1960 připravovali na vyšších pedagogických školách (v Olomouci taková škola nebyla). V roce 1960 vznikly pro přípravu učitelů I. a II. stupně povinné školní docházky tzv. pedagogické instituty. Zákonným opatřením ze srpna 1964 jsou tyto instituty přeměněny na pedagogické fakulty a v místech univerzit včleněny do jejich svazku. Realizace tohoto opatření otevírá v Olomouci současnou etapu rozvoje Pedagogické fakulty. Postupně se od roku 1964 studovala a studuje široká paleta studijních oborů učitelství a vychovatelství pro všechny stupně a druhy škol (mateřskými školami počínaje a středními školami konče). V nejnovějším období pak dochází k jisté specializaci přípravy učitelů pro jednotlivé stupně škol mezi všemi fakultami Univerzity Palackého, spojené i se vznikem nových fakult. Pedagogická fakulta se nadále soustřeďuje především na přípravu učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro nižší stupně školské soustavy (včetně speciálních škol). Od roku 1990 zajišťuje fakulta pedagogickou kvalifikaci pro studující učitelství všech fakult Univerzity Palackého.

Po roce 1990 se PdF UP profilovala jako fakulta připravující zejména učitele pro oblasti základního a speciálního školství; připravovala také vychovatele, učitele hudební a výtvarné výchovy pro všechny stupně škol, učitele odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, učitele pedagogiky aj. Zcela nově se zaměřila i na odborná studia pedagogiky, sociální práce a v kombinaci s pedagogikou na správní činnost (především v kombinovaném – dříve dálkovém studiu). Nově bylo koncipováno studium speciální pedagogiky orientované na všechny skupiny osob se speciálními potřebami a také odborné studium kvalifikovaných logopedů. Potřeba učitelů cizích jazyků pro základní školy otevřela také prostor pro zřízení kateder anglického a německého jazyka nyní Ústavu cizích jazyků. 

Na základě ustanovení vysokoškolského zákona a po schválení akreditační komise realizuje fakulta v současné době poměrně rozsáhlá doktorská studia v oborech Pedagogika, Speciální pedagogika, Antropologie, Hudební teorie a pedagogika. 

Po roce 1990 je fakulta oprávněna konat i habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů. 
Perspektivu dalšího rozvoje fakulty v této oblasti nabízejí nově strukturované programy bakalářského a navazujícího magisterského typu s perspektivou renesance společenskovědních či přírodovědně orientovaných oborů (eventuelně dalších). Zvyšují se počty studentů, nebývale se také rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání. 

Výrazně se modernizovala a elektronizovala evidence, organizace a hodnocení studia. Na fakultě je zaveden kreditní systém ECTS, který zaručuje kompatibilitu studia nejen v ČR, ale i v rámci EU.

  • Pedagogická fakulta UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
  • tel.: 585 635 010
  • http://www.pdf.upol.cz/

Diskuze