preview

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Popis

Bakalářské obory: Sportovní a kondiční specialista (specializace Fitness, Wellness, Volný čas), Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Magisterský navazující obor: Wellness specialista

MBA studium: Management sportu

Další aktivity školy:

  • Trenérská škola
  • kurzy celoživotního vzdělávání
  • rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT
  • diagnostické centrum

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.palestra.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VSTVSPalestra
Instagram: https://www.instagram.com/palestravs/
Zaměření školy: Sport
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

MBA studium

Sportovní management Prezenční studium MBA

Bakalářské studium

Výživové poradenství a sportovní diagnostika Prezenční studium Bc.
Sportovní a kondiční specialista Prezenční studium Bc.

Magisterské studium

Wellness specialista Prezenční studium Mgr.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia probíhá bez přijímacích zkoušek.

Přijímacího řízení do magisterského studia pro absolventy VŠTVS Palestra probíhá bez příjímacích zkoušek. Ostatní uchazeči budou
ke studiu přijímáni na základě ústního motivačního pohovoru ve stanovených termínech.

Podrobné informace naleznete zde: https://vstvs.palestra.cz/

Podrobné informace o škole

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Studijní program "Wellness specialista"

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je připravit akademicky erudované odborníky pro oblast wellness, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a zdravý životní styl.

Studenti získají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl, vedoucí k omezení zdravotně rizikového chování a kompenzaci negativního působení civilizačních vlivů na zdraví populace včetně nutnosti vysoké ochrany životního prostředí.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicínské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářských studijních programech. Primárně jsou připraveni pro manažerské pozice v oblasti wellness, ale mohou pracovat i na jiných pozicích.

Studium je realizováno v rámci vyváženě strukturovaného a konzistentního kurikula, zaměřeného na teoretické studium transferu a implementace pohybu, podpory zdraví a wellness do reálného života spolu s vědecky potvrzenou empirií aktivního životního stylu. Uplatňování moderních metod studia, vedoucích k efektivnímu dosahování výsledků učení a rozvoji akademických a profesních kompetencí, poskytne studentům potřebné předpoklady pro výkon stále více se rozvíjející oblasti profese wellness specialisty.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Studijní program "Sportovní a kondiční specialista"
Obsah studijního programu je zaměřen na osvojení technik sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory nezbytné k získání znalostí, které absolvent uplatní jako sportovní a kondiční specialista ve fitcentrech, wellness centrech či centrech volného času. Takto pojatý program věnuje pozornost využití sportu a pohybových a volnočasových aktivit pro podporu kondice, životní pohody a tedy celkově podpory zdravého životního stylu různých cílových skupin v populaci.

Studijní program "Výživové poradenství a sportovní diagnostika"
Cílem bakalářského studijního programu “Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ je příprava odborníků, kteří jsou schopni se orientovat v odborné problematice zaměřené na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také v moderních diagnostických metodách využívaných v oblasti výživy i pohybových aktivit.

Východiskem pro přípravu takto koncipovaného bakalářského programu je filozofické pojetí „zdraví“, které se stává stále důležitějším atributem nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. Na důležitosti nabývají jak služby, tak i nejrůznější prostředky spojené s prevencí nemocí, upevňováním zdraví a zlepšením celkové kondice. Stále častěji se zdůrazňuje i nutnost péče o zdraví lidí, která jednoznačně směřuje především k tzv. primární prevenci a podpoře zdravého životního stylu.

S ohledem na aktuální společenské vnímání hodnoty zdraví a péči o něj je v bakalářském studiu „Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ kladen velký důraz na pochopení souvislostí celé problematiky. U absolventů se předpokládají vědomosti a profesní dovednosti, které jim umožní odborně posoudit u klientů stravovací návyky, stav pohybového aparátu a jejich kondici a na základě získaných dat zpracují návrh na změnu jejich životního stylu s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu.

Dalším specifikem studijního programu je důraz na získání základních poznatků o diagnostice, morfologických a funkčních schopností ve vztahu ke sportovní činnosti a na osvojení praktických dovedností v somatometrii sportovců s přihlédnutím k výběru vhodných sportů.

 

  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
  • Slovačíkova, 400/1, 19700 Praha
  • tel.: 603887419
  • e-mail: mirovsky@palestra.cz
  • www.palestra.cz

Diskuze