preview

Národohospodářská fakulta VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

Video

Členové akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE rozvíjejí široce pojatou ekonomickou teorii v úzké spolupráci s dalšími českými i zahraničními vysokými školami. Akademičtí pracovníci působí na prestižních pozicích v státních institucích i jako poradci v otázkách hospodářské politiky, v orgánech veřejné správy nebo v soukromém sektoru. Na NF VŠE  vyučují významní odborníci spojující znalost teorie i praxe.

 • Prostor pro diskuzi a formování vlastních názorů na ekonomická a společenskovědní témata.
  • Na Národohospodářské fakultě absolvujete diskuzní semináře, ale i přednášky předních odborníků z praxe.
 • Propojení s mezinárodním prostředím.
  • Každý pátý student, kterého potkáte na chodbách a v posluchárnách naší fakulty je ze zahraničí.
  • Každý náš posluchač může studovat semestr nebo dva na universitách po celém světě.
 • Spoluúčast na ekonomickém výzkumu.
  • Vědecké týmy na Národohospodářské fakultě dlouhodobě řeší zadání v rámci ekonomického výzkumu. Už jako studenti se do těchto týmů můžete zapojit a tak spolu s námi objevovat a lépe chápat, jak se lidé, firmy, politici či státy chovají.

Pro zájemce o bakalářské studium

Pro zájemce o magisterské studium

 

PODAT PŘIHLÁŠKU

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://nf.vse.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/N%C3%A1rodohosp…53/
Instagram: https://www.youtube.com/watch?v=J-1XaF7mCCU
Vimeo: https://www.youtube.com/watch?v=J-1XaF7mCCU
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Národní hospodářství

Economics and Public Policy Prezenční studium Ing.
Hospodářské a politické dějiny 20. století Prezenční studium Ph.D.
Hospodářské a politické dějiny 20. století Prezenční studium Ing.
Regionální studia Prezenční studium Ing.
Národní hospodářství Prezenční studium Bc.
Ekonomická teorie Prezenční studium Ph.D.
Ekonomická analýza Prezenční studium Ing.
Economics Prezenční studium Bc.
Hospodářská politika Prezenční studium Ph.D.
Hospodářská politika Prezenční studium Ing.
Regionalistika - veřejná správa Prezenční studium Ph.D.
Veřejná správa Prezenční studium Ing.
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Ekonomie Prezenční studium Bc.

Ekonomie

Ekonomie Prezenční studium Bc.

Veřejná správa a regionální rozvoj

Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Regionalistika a veřejná správa Prezenční studium Mgr.
Ekonomika a správa životního prostředí Prezenční studium Mgr.

Economics (BSc)

Economics (BSc) Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Informace o dni otevřených dveří naleznete na našich webových stránkách. Zde je krátká reportáž jak takový den vypadá. 

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale zejména v bankovním a podnikatelském sektoru. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v oblasti ekonomického vzdělávání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje v různých anketách na prvním či druhém místě nejlepších ekonomických fakult v ČR. Studijní programy na fakultě jsou atraktivní, jdou s dobou a současně připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování jeho univerzitního charakteru stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, i v letošním roce se vedení fakulty rozhodlo svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio.

Více o podmínkách a průběhu přijímacím řízení zde

Program Dne otevřených dveří byl následující:

 • Přivítání (Ing. Jan Kozák, studentský tajemník),
 • Úvodní slovo děkana (prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.)
 • Představení jednotlivých studijních programů:
  • Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
  • Ekonomie (doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. Petr Toth, CSc.)
 • Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (Ing. Michal Mirvald, PhD.)
 • Vystoupení studentského tajemníka (Ing. Jan Kozák),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
 • O testech OSP společnosti SCIO (Mgr. Jiří Zelenda)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Prohlídka areálu VŠE

Přijímací řízení

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit následující nutné podmínky:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

1)

 • Vykonání přijímací zkoušky – tzn. ABSOLVOVAT (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů.

nebo

 • Přijetí bez přijímací zkoušky při splnění jedné z následujících podmínek:
 •  
  • DOSAŽENÍM vedením NF VŠE stanoveného PRŮMĚRU ZNÁMEK ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky.
 •  
  • UMÍSTĚNÍM DO 10. MÍSTA VČETNĚ v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“ a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky.
 •  
  • ÚČASTÍ v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo v jiných fakultou uznaných studentských soutěžích a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky.

 

2) DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia).

 

3) Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia.

Více zde.

Podrobné informace o škole

Proč studovat ekonomii na NF VŠE?

Protože jako její absolventi budete…

 • schopni lépe pochopit současný svět a lidi, kteří na něm žijí,
 • správně myslet a dobře se rozhodovat,
 • znát principy, jak funguje trh, firma, politika, stát, ale i manželství a celá společnost,
 • moci dělat, co vás bude nejvíc bavit, a jít za svými sny.

Proto se uplatníte …

 • ve firmách i na ministerstvech na pozicích, kam se jiní nedostanou,
 • jako zodpovědní ředitelé, chytří analytici, nebo i dobrodružní vědci.

Co Vám nabízíme?

 • Široký záběr studia ekonomie a souvisejících oborů a tedy vysokou úroveň vzdělání univerzitního charakteru.
  • Toto universální zaměření studia na Národohospodářské fakultě dá těm z vás, kteří zatím nemají svůj zájem o společenské vědy zcela vyhraněný, najít si postupně „to svoje“. Nebudete jen úzce orientováni na svět podnikání, ale na druhou stranu se můžete uplatnit i v něm.
 • Nejen studium ekonomické teorie, ale také využití ekonomie v praxi.
  • V průběhu studia u nás absolvujete stáže ve firmách, na ministerstvech i v neziskovkách.
 • Umění řešit důležité otázky pomocí správných nástrojů.
  • Naučíme vás rozumět nerovnostem, konkurenci, firmě, zisku, inflaci, nezaměstnanosti, ale i jak získat peníze a udržet si je.
 • Tituly z prestižní fakulty VŠE, které otvírají dveře na nejvyšší posty v soukromé i veřejné sféře.
  • Jako absolventi Národohospodářské fakulty VŠE budete disponovat znalostmi z ekonomie, které Vám umožní uplatnit se nejen jako analytici a ekonomičtí poradci v institucích veřejné správy, ale i jako manažeři ve firmách a to na postech, kde se rozhoduje o strategii a budoucnosti.
 • Prostor pro diskuzi a formování vlastních názorů na ekonomická a společenskovědní témata.
  • Na Národohospodářské fakultě absolvujete diskuzní semináře, ale i přednášky předních odborníků z praxe.
 • Propojení s mezinárodním prostředím.
  • Každý pátý student, kterého potkáte na chodbách a v posluchárnách naší fakulty je ze zahraničí.
  • Každý náš posluchač může studovatsemestr nebo dva na universitáchpo celém světě.
 • Spoluúčast na ekonomickém výzkumu.
  • Vědecké týmy na Národohospodářské fakultě dlouhodobě řeší zadání v rámci ekonomického výzkumu. Už jako studenti se do těchto týmů můžete zapojit a tak spolu s námi objevovat a lépe chápat, jak se lidé, firmy, politici či státy chovají.

 

„Ekonomie je vědou, která studuje lidské chování jako vztah mezi cíli a vzácnými prostředky, které mají alternativní použití.“

L. Robbins (1962)

 • Národohospodářská fakulta VŠE
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
 • tel.: 224 095 521
 • e-mail: dekanNF@vse.cz
 • https://nf.vse.cz/

Diskuze