Fakulta zdravotnických studií TU v Liberci

Popis

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vzdělává odborníky v nelékařských profesích, a to ve studijních oborech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.fzs.tul.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Fakulta-zdravot…nel
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 140

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Biomedicínská technika

Biomedicínská technika Prezenční studium Bc.

Biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství Prezenční studium Ing.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční/Kombinované studium Bc.

Specializace ve zdravotnictví

Zdravotnický záchranář Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

26.11.2016

17.02.2017

Přijímací řízení

Obecné podmínky k přijímacímu řízení:

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována. Uchazeči ze zahraničí musí předložit zahraniční doklad o vzdělání opatřený nostrifikační doložkou nebo osvědčením o rovnocennosti vzdělání.

Elektronická přihláška :

informace a registrace https://stag-new.tul.cz/wps/portal/uchazec/eprihlaska. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a v magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně ukončené studium bakalářského studijního programu. Další podmínky pro jednotlivé typy studijních programů jsou uvedeny v bodech 1) - 3).

  1. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle výsledků studia - započítává se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia). Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle  těchto výsledků.
  2. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu  na střední škole nebo vyšší zdravotnické škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle celkového průměru z maturitní zkoušky nebo zkoušky z absolutoria. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle  těchto výsledků.
  3. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium  se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na předchozí vysoké škole, tzn. že uchazeči budou přijímáni ke studiu  podle průměrného prospěchu  za  5 semestrů bakalářského studia. Pořadí na základě bodového hodnocení bude stanoveno podle těchto výsledků.

 

Všeobecná sestra (prezenční forma):

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře  o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.  Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.      

 

Všeobecná sestra (kombinovaná forma):

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením nebo vysvědčením o absolutoriu, potvrzením od zaměstnavatele o délce vykonávané praxe zdravotnického povolání zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci  č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                         

 

Zdravotnický záchranář (prezenční forma):

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                          

 

Biomedicínská technika:

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor a IZO absolvované střední školy. Je požadováno potvrzení lékaře   o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku a ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením střední školy ročníkových známek a průměrných ročníkových průměrů zašle na adresu fakulty. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                                                       

 

Biomedicínské inženýrství (prezenční forma): 

Na přihlášce uchazeč označí studijní program, obor  a absolvovanou vysokou školu. Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole. Přihlášku podepíše a spolu s lékařským potvrzením, dokladem o zaplacení administrativního poplatku, ověřeným maturitním vysvědčením, potvrzením vysoké školy ročníkových známek, průměrného prospěchu za 5 semestrů bakalářského studia a ověřenou kopií diplomu s dodatkem diplomu zašle na adresu fakulty. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené studium v bakalářském studijním programu, předloží kopií diplomu s dodatkem diplomu dodatečně. Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku.  Poplatek 500,- Kč se platí bezhotovostně převodem nebo vložením na účet Technické univerzity v Liberci č. 305806603/0300, pod variabilním symbolem fakulty 6491308511.                                                      

Podrobné informace o škole

Fakulta zdravotnických studií do roku 2016 navazuje na na Ústav zdravotnických studií  a nadále zajišťuje výuku ve studijních oborech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář,  Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory, nebo bakalářský studijní obor pro navazující magisterký studijní obor Biomedicínské inženýrství.

  • Fakulta zdravotnických studií TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Studentská 2, 461 17 Liberec
  • tel.: 485 353 194
  • e-mail: fzs@tul.cz
  • www.fzs.tul.cz

Diskuze