preview

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

 • U Akademie 4, 170 22 Praha 7
 • Tel.: 220 408 200

Popis

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Vznikla císařským dekretem 10. září roku 1799 původně jako kreslířská akademie a rok na to zahájila svoji činnost. V roce 1990 na AVU proběhla zásadní reforma, která školu otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění, a která potvrdila postavení AVU jako excelentní instituce pro výuku oborů volného umění, architektury a restaurátorství.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

https://www.avu.cz/category/avu-menu/studium/studijn%C3%AD-pl%C3%A1ny

Přijímací řízení

Směrnice přijímacího řízení pro školní rok 2014–2015

Akreditované obory

 

Magisterský studijní program je šestiletý, řádný denní a je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Výjimku tvoří pouze magisterské studium oboru Architektonická tvorba, které je čtyřleté a Podmínkou je předchozí absolvování bakalářského stupně na fakultě architektury ČVUT, VUT v Brně, TUL a FA v Liberci.

 

Magisterský studijní program je realizován v těchto studijních oborech a ateliérech:

 

Obor: Malířství / volná tvorba

 • Ateliér malířství I /škola Jiřího Sopka
 • Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla
 • Ateliér malířství III /škola Michaela Rittsteina
 • Ateliér malířství IV /škola Martina Mainera

Obor: Sochařství/volná tvorba

 • Ateliér sochařství I /škola
 • Ateliér sochařství II /škola Jindřicha Zeithammla
 • Ateliér figurálního sochařství a medaile /škola Jana Hendrycha

Obor: Kresba a grafika

 • Ateliér kresby /škola Jiřího Petrboka
 • Ateliér grafiky I /škola Jiřího Lindovského
 • Ateliér grafiky II /škola Vladimíra Kokolii

Obor: Intermediální tvorba

 • Ateliér intermediální tvorby I /škola Milana Knížáka
 • Ateliér intermediální tvorby II /škola Jiřího Příhody
 • Ateliér intermediální tvorby III /škola Tomáše Vaňka

Obor: Nová média

 • Ateliér nových médií I /škola Markuse Huemera
 • Ateliér nových médií II /škola Anny Daučíkové

Obor: Malířství-restaurování výtvarných děl malířských

 • Ateliér restaurování malířských výtvarných děl a polychromované plastiky /škola Karla Strettiho

Obor: Sochařství-restaurování výtvarných děl sochařských

 • Ateliér restaurování sochařských výtvarných děl /škola Petra Siegla

Obor: Architektonická tvorba

 • Ateliér architektonické tvorby /škola Emila Přikryla

Způsobilost ke studiu a podmínky přijetí

 

Základním kritériem pro přijetí ke studiu v magisterském  studijním programu na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby.

Uchazeč o studium má právo na vysoké škole studovat jestliže má úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání, a vykoná-li úspěšně přijímací zkoušku. (u oboru Architektonická tvorba tak jak je uvedeno výše)

Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na Akademii výtvarných umění v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia.

Jednou z podmínek je také znalost českého jazyka neboť výuka probíhá kompletně v českém jazyce.

 

Pro zahraniční uchazeče o studium platí zcela stejné podmínky.

Přihláška

 

 • Formulář přihlášky si můžete vyzvednout na studijním oddělení AVU (případně ve vrátnici hlavní budovy AVU, U akademie 4, Praha 7) nebo stáhnout ve formátu PDF na stránkách AVU - www.avu.cz/studium/prijimaci řízení/přihláška pro magisterské studium
 • Přihlášku je třeba podat do stanoveného termínu (viz „Termíny“ dále), a to buď doručit osobně na studijní oddělení AVU nebo poslat doporučenou poštou na adresu: Akademie výtvarných umění v Praze, studijní oddělení, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, s razítkem ze dne uzávěrky podávání přihlášek k magisterskému studiu
 • Na přihlášce uchazeč uvede studijní obor i konkrétní ateliér, kde hodlá studovat, s možností uvést ateliéry dva (detailní informace a vzor pro vyplnění přihlášky na stránkách http://www.avu.cz/studium/prijimaci řízení/přihláška pro magisterské studium)
 • Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, podává pouze jednu přihlášku a zaplatí jeden poplatek.
 • K přihlášce musí být přiložen klasický (ne strukturovaný) životopis s vlastnoručním podpisem.
 • Uchazeči, kteří již maturovali, doloží tuto skutečnost úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení (pokud se uchazeč ke studiu hlásí v roce, ve kterém bude maturovat, pak je nutné v přihlášce vyplnit výsledky svého studia na SŠ a nechat potvrdit příslušnou SŠ).
 • Věnujte vyplnění přihlášky náležitou pozornost, zvláště potom informacím o vašem předchozím studiu (přesný název školy, IZO, přesný název VŠ), ale i informaci o vašem zaměstnavateli, pokud se hlásíte na VŠ ze zaměstnání. Nezapomeňte také k informacím o bydlišti a telefonickém spojení připojit vaši funkční emailovou adresu.
 • Za úřední výkony spojené s přijímacím řízením je výnosem rektora stanoven poplatek 550 Kč. Pokyny, jak správně zaplatit poplatek naleznete na web stránce AVU: www.avu.cz/studium/přijímací řízení/ magisterské studium/pokyny k platbě poplatku za přijímací řízení. Doklad o zaplacení poplatku uchazeč vloží do přihlášky ke studiu a nebo vlepí na příslušné místo na 1.straně přihlášky
 • Poplatek je nevratný.
 • Neúplné a po termínu zaslané přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

Po podání přihlášky se všemi náležitostmi a zpracování studijním oddělením obdrží uchazeč doporučenou poštou (na trvalou či korespondenční adresu uvedenou v přihlášce) harmonogram přijímacího řízení. Tento harmonogram obdrží nejpozději do konce kalendářního roku.

 

Průběh 1. a 2. kola přijímacího řízení

 

Přijímací řízení je obvykle organizováno v lednu a únoru kalendářního roku ve dvou výběrových kolech. První kolo probíhá bez přítomnosti uchazeče; předložené domácí práce všech uchazečů jsou posuzovány přijímací komisí, kterou tvoří všichni vedoucí pedagogové speciálních škol AVU. Vybraní uchazeči postupují do druhého kola k praktické talentové zkoušce v ateliérech školy.

Příjem domácích prací

 

Příjem domácích prací uchazečů probíhá ve stanovené dny (viz Termíny) v Galerii AVU na hlavní budově AVU.

Všechny domácí práce (každý kus) musí být označené jménem uchazeče a ateliérem, kam podává přihlášku.

Seznam odevzdaných prací musí být přiložen a pečlivě připevněn k odevzdávaným pracím. Vždy si zkontrolujte, zda byly vaše práce řádně označeny Vaším přiděleným číslem, aby  výdej prací po skončení přijímacího řízení mohl probíhat co možná nejrychleji.

Pokud domácí práce sestávají z více samostatných objektů (například studií soch u sochařů) nebo se nacházejí ve více složkách, musí být tato skutečnost na seznamu uvedena.

Práce je nutno doručit v pevných deskách nebo jiným přiměřeným způsobem zabezpečené.

Práce smotané v roli nebudou akceptovány (s výjimkou restaurátorských oborů a architektury).

Maximální rozměr prací je 150 cm x 150cm.

 

Požadavky na domácí práce podle oborů:

Malířství – volná tvorba

Uchazeči předloží 15 libovolných prací v originále. Práce v rolích nebudou akceptovány.

Grafika, kresba

Uchazeči předloží 15–30 prací. Práce v rolích nebudou akceptovány.

Intermediální tvorba

Uchazeči mohou předložit jak originální výtvarné práce – kresby, obrazy, objekty atd. – tak i dokumentaci (fotografická dokumentace, zvuková a video dokumentace atd.), počet a rozsah předložených prací: max. 15 ks, velikost max. 150 cm.

Nová média

Koncept práce s použitím zvuku, elektronického obrazu, světla, fotografie apod. Dále práce v klasických disciplínách (kresby, event. plastika).

Sochařství – volná tvorba

Uchazeči předloží jednu modelovanou portrétní studii (materiál – např. sádra) a jednu prostorovou volnou kompozici, ostatní sochařské práce ve fotodokumentaci a kresby do velikosti A 0 – v deskách. Práce v rolích nebudou akceptovány.

Malířství – restaurování výtvarných děl malířských

Uchazeči předloží minimálně 15–30 prací, které musí obsahovat realistické studijní kresby portrétu a figury (role připojená k deskám), barevné studie v libovolných technikách, kresebné kopie (případně i vlastní volné barevné práce).

Sochařství – restaurování výtvarných děl sochařských

Uchazeči předloží jednu prostorovou realizaci v pevném materiálu, ostatní sochařské práce ve fotodokumentaci a kresby do velikosti A0 – v deskách. Dále předloží případnou restaurátorskou zprávu a fotodokumentaci až do formátu A2 dokumentující restaurátorský proces nebo části průběhu restaurátorské akce. Popřípadě uvedou rozsah samostatného výkonu nebo rozsah spolupráce na konkrétní restaurátorské akci.

Práce v rolích nebudou akceptovány.

Architektonická tvorba

Uchazeči předloží portfolio samostatných i společných prací, z toho minimálně 5 prací samostatných, jednu ze samostatných prací předloží v originále.

Výdej prací uchazečů, kteří nepostoupili do druhého kola

 

Práce uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola, se vydávají ve stanovených dnech (viz Termíny) obvykle v Galerii AVU na hlavní budově.

Pozor !!!! Pokud práce nemůže uchazeč ze závažných důvodů vyzvednout, musí o tom písemně informovat studijní oddělení s tím, že uvede co možná nebližší termín, kdy je schopen si práce vyzvednout.  Po uplynutí dnů určených k vyzvednutí domácích prací (viz Termíny) přestává nést AVU za nevyzvednuté práce zodpovědnost. Pokud si uchazeč domácí práce nevyzvedne, budou po 6 týdnech od stanoveného termínu (viz Termíny) definitivně skartovány

2. kolo – forma a obsah zkoušky

 

Skladba praktické talentové zkoušky je následující:

1. den – kresebná či plastická studie dle reálného modelu

2. den – kompozice na zadané téma, zpracované v libovolném médiu (technice),

test ověřující všeobecný kulturní přehled

3. den – volná kompozice v libovolném médiu (technice)

4. den – speciální ověřovací zadání příslušného pedagoga, souběžně probíhají pohovory s jednotlivými uchazeči.

V oborech architektonická tvorba a restaurování výtvarných děl je možný tento průběh modifikovat v duchu oborových potřeb.

Na základě komplexních výsledků přijímacího řízení navrhnou vedoucí pedagogové speciálních škol pořadí uchazečů, které je následně projednáno na společném zasedání. Jeho výsledkem je definitivní návrh kandidátů doporučených k přijetí, který předávají vedoucí pedagogové rektorovi ke konečnému rozhodnutí.

Závěr přijímacího řízení

 

O přijetí ke studiu na Akademii výtvarných umění rozhoduje rektor. Rozhodnutí je vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu (praktická talentová zkouška) a obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Rozhodnutí je uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazečům, jejichž pobyt není znám, se oznamuje rozhodnutí vyvěšením na úřední desce. Žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává rektorovi ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím studijního oddělení.

Do 15ti dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní AVU zprávu o jeho průběhu.

Počet přijatých

Vzhledem k tomu, že se jedná o talentovou zkoušku, a protože výskyt talentů v populaci není konstantní, je plánovaný počet přijatých uchazečů možné stanovit pouze rámcově.

Pro akademický rok 2014/2015 plánuje AVU přijmout 40 uchazečů.

Kontakt na studijní oddělení

S případnými konkrétními dotazy se obraťte na studijní oddělení:

 

tel: 220 408 214

tel: 220 408 243

e-mail: studijni@avu.cz

 

Zahraniční uchazeči nechť se obrací na zahraničního prorektorku doc. Annu Daučíkovou nebo zahraniční oddělení - diana.david@avu.cz

 

 

 

Termíny

Harmonogram přijímacího řízení

Otevření webové aplikace e-přihláška 1. listopadu 2015

Uzávěrka pro podávání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok 2016/2017 30. listopadu 2015

Osobně na studijní oddělení v úředních hodinách, poštou s razítkem odeslání 30. 11. 2015 

Příjem prací uchazečů pro 1. kolo přijímacího řízení 12. – 14. ledna 2016 Galerie AVU v hlavní budově AVU vždy od 9:00 do 17:00 hod., 1. kolo přijímacího řízení – bez účasti uchazečů

výběr prací pro postup do 2. kola přijímacího řízení 18. – 20. ledna 2016

Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení 25. ledna 2016 Nástěnka v hlavní budově AVU a webové stránky AVU

Výdej prací uchazečům, kteří nepostoupili do druhého kola přijímacího řízení 27. – 29. ledna 2016 Galerie AVU v hlavní budově AVU vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola 8. – 11. února 2016 Hlavní budova AVU a budova Moderní galerie dle jednotlivých oborů

Oznámení o výsledcích druhého kola přijímacího řízení 16. února 2016 Nástěnka v hlavní budově AVU a webové stránky AVU

Výdej prací uchazečům, kteří se zúčastnili druhého kola přijímacího řízení 22. – 26. února 2016 Ateliér, ve kterém uchazeč 2. kolo absolvoval – vždy po dohodě s asistentem příslušného ateliéru

 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • U Akademie 4, 170 22 Praha 7
 • tel.: 220 408 200

Diskuze