Fakulta sociálních studií MU

Masarykova univerzita

Popis

Fakulta sociálních studií vám s těmi nejlepšími odborníky a odbornicemi umožní prozkoumat aktuální společenské otázky v lokálním i mezinárodním kontextu. Je jen na vás, jakou cestu si pro své zaměření zvolíte. Na výběr máte ze 14 bakalářských, 20 magisterských a 15 doktorských studijních programů. Můžete se tak stát další generací sociálních vědců a vědkyň, mohou z vás být skvělí odborníci a odbornice v řadě společenských odvětví. 

Na bakalářském stupni můžete programy v češtině vzájemně kombinovat. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.chcinafss.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FSS.MUNI.CZ
Twitter: https://twitter.com/MUni_FSS
Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 2170
Počet přihlášených: 6205
Počet zapsaných: 1374
Počet studentů: 3138
Počet absolventů od roku založení: 13922

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostní a strategická studia

Environmentální studia

Evropská studia

Mediální studia a žurnalistika

Mezinárodní vztahy

Politologie

Psychologie

Sociální antropologie

Sociální práce

Sociologie

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na Fakultě sociálních studií budou pro zájemce a zájemkyně o studium probíhat v pátek 21. a v sobotu 22. ledna 2022.

Na co se můžete těšit?

 • komentovaná prohlídka FSS;
 • představení jednotlivých studijních programů;
 • studenti, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti ze studia na FSS;
 • informace o přijímacím řízení od agentury SCIO a studiu na fakultě;
 • představení možností studijních pobytů v zahraničí;
 • informace z naší knihovny;
 • doprovodný program jednotlivých studijních programů a spolků.

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Zvolte si způsob přijímacího řízení pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS.

 • Chcete Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo Test obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio?
 • Nezapomeňte, že v obou případech absolvujete také Test ze základů společenských věd (ZSV) připravený společností Scio.

Do každého studijního programu můžete podat nejvýše jednu přihlášku, za kterou zaplatíte jeden poplatek. Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. pro sdružené studium nebo se specializací), můžete v přihlášce označit až tři studijní plány v pořadí dle svých preferencí.

 • Přihlášky do bakalářského studia můžete podávat od 1. listopadu do 28. února na této webové adrese.
 • Poplatek za podání přihlášky je 450 Kč. Musí být uhrazen nejpozději poslední den stanovený pro podání přihlášky. Zkoušku TSP absolvujete pouze jednou v termínu stanoveném MU. Uplatníte ji však i na některých dalších fakultách MU.
 • Testy ZSV a OSP u společnosti Scio probíhají vždy od prosince do dubna. Přesné termíny najdete zde. K testům u společnosti Scio se přihlašujete samostatně.

Na FSS bez přijímací zkoušky? Pokud do své elektronické přihlášky do 31. března doložíte jednu z následujících skutečností, budete na naši fakultu přijati bez přijímací zkoušky:

 • Umístili jste se do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií (nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ): Matematika a statistika; Geologie a geografie; Ochrana a tvorba životního prostředí; Ekonomika a řízení; Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; Historie; Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
 • Umístili jste se do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií (nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ): Problematika voľného času; Životné prostredie, geografia, geológia; História, filozofia, právne vedy; Ekonomika a riadenie; Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba; Pedagogika, psychológia, sociológia.
 • Jste účastníkem či účastnicí celostátního kola Zeměpisné olympiády ČR (kategorie D) nebo Geografické olympiády SR (kategorie A)
 • Jste účastníkem či účastnicí celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií (pro ČR i SR).

Magisterské studium

Na FSS se do magisterského navazujícího stupně přijímá dvakrát ročně.

 • Pro zahájení studia od jarního semestru můžete podávat přihlášky od 1. srpna do 30. listopadu.
 • Pro zahájení studia od podzimního semestru můžete podávat přihlášky od 1. ledna do 30. dubna.
 • Přihlášky podávejte elektronicky na této webové adrese.
 • Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč. Musí být uhrazen nejpozději poslední den stanovený pro podání přihlášky.

Přijímací zkoušky zajišťuje přímo FSS. Jejich cílem je zjistit teoretické a praktické znalosti ze studijní oblasti, na kterou se hlásíte a ve které chcete ve studiu pokračovat. Podrobné pokyny, například s doporučenou literaturou ke studiu, naleznete na stránkách jednotlivých programů. 

 • Přijímací zkoušky mají formu písemnou nebo ústní.
 • Termíny jejich konání jsou vždy v únoru a v červnu. Není vyloučeno, že některé zkoušky budou ve shodných dnech. Pokud byste se hlásili na dva programy a měli mít přijímací zkoušky ve stejný čas, kontaktujte sekretariát příslušné katedry.

Doktorské studium

Na FSS se do doktorského studia přijímá dvakrát ročně.

 • Pro zahájení studia od jarního semestru můžete podávat přihlášky od 1. srpna do 30. listopadu.
 • Pro zahájení studia od podzimního semestru můžete podávat přihlášky od 1. ledna do 30. dubna.
 • Přihlášky podávejte elektronicky na této webové adrese.
 • Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč. Musí být uhrazen nejpozději poslední den určený pro podání přihlášky.
 • Před samotným podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci případného budoucího školitele či školitelku. Obrátit se můžete také na předsedu či předsedkyni oborové rady. Jméno školitele či školitelky je součástí přihlášky.
 • Důležitá je také volba vašeho badatelského projektu – hlavní tematické okruhy a podmínky přijímacího řízení se liší dle studijních programů.
 • Zájemci a zájemkyně budou pozváni k odborné rozpravě nad disertačním projektem, jejíž součástí je také ověření znalosti angličtiny a znalostí ze zvoleného studijního programu.

Podrobné informace o přijímacím řízení se dozvíte na odkazech níže:

Pokud potřebné informace nenaleznete, můžete kontaktovat naše Studijní oddělení: tel. 549 49 5953, e-mail prijim@fss.muni.cz.

Podrobné informace o škole

FSS – Fakulta v srdci Brna i studentů

 • Zajímá vás, proč děti i dospělí na zátěž a stres reagují různě? Jak poznáte, jakou pomoc potřebují ti, kteří zátěž a stres zvládají obtížně?
 • Chcete se dozvědět, jak rozpoznat rozdíl mezi tím, co lidé píší nebo říkají, a tím, co sdělují? Není vám lhostejná důvěryhodnost médií?
 • Láká vás práce v diplomacii? Zajímáte se o analýzy mezinárodních konfliktů a jejich řešení?
 • Chcete vědět víc o problematice důsledků stárnutí české společnosti? Snažíte se porozumět současnému rozdělení české společnosti?
 • Rádi byste pomohli sociálně potřebným a měli podíl na ovlivňování sociální politiky v České republice?
 • Máte zájem dozvědět se, jak funguje politická manipulace a jak se jí můžeme bránit?
 • Zajímá vás, proč lidé chrání, nebo i nechrání přírodu a životní prostředí? Jak dobře připravit ekovýchovný pobytový program? Chtěli byste rozjet vlastní environmentálně orientovaný podnikatelský záměr?

Fakulta sociálních studií vám s těmi nejlepšími odborníky a odbornicemi umožní prozkoumat aktuální společenské otázky v lokálním i mezinárodním kontextu. Je jen na vás, jakou cestu si pro své zaměření zvolíte. Na výběr máte ze 14 bakalářských, 20 magisterských a 15 doktorských studijních programů. Můžete se tak stát další generací sociálních vědců a vědkyň, mohou z vás být skvělí odborníci a odbornice v řadě společenských odvětví.

FSS je víc než škola

Chcete být součástí dění nebo se na dlouhou dobu ponořit do knih? FSS dává příležitost pro vlastní výzkum i prostor pro občanskou angažovanost. Život na FSS tvoří jak špičkoví odborníci a odbornice, tak celá řada studentských spolků.

FSS je cesta

Motivace, zkušenosti a uplatnění. Máte-li to první, FSS vám umožní získat to ostatní. Na vaší cestě studiem zažijete zajímavé kontaktní i online výukové metody, praktické stáže ve vybraných institucích (redakcích novin, státní správě, neziskových organizacích), setkání s experty a expertkami ze zahraničí při jejich intenzivních kurzech, dokonce budete moci sami za studiem vycestovat na některou z partnerských univerzit, kterých má FSS po celém světě více než dvě stovky.

Diskuze