Fakulta sportovních studií MU v Brně

Popis

Posláním fakulty je vzdělávat odborníky pro potřeby sportu ve veškerých edukačních procesech a propagovat atributy zdravého způsobu života.

Aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství, předává nejnovější poznatky z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném životě, připravuje odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti a vzdělává odborníky v oblasti managementu sportu. Věnuje také pozornost výukovým procesům pro profesionální činnost bezpečnostních složek.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sport
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 545
Počet přihlášených: 2744
Počet zapsaných: 517
Počet studentů: 1339
Počet absolventů od roku založení: 3948

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

doktorský program Kinantropologie

Kinantropologie Prezenční studium Ph.D.

bakalářský program Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie Prezenční studium Bc.

bakalářský program Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu, florbalu, ledního hokeje Prezenční studium Bc.
Animátor sportovních aktivit, dvouoborové Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova a sport, směr Trenérství Prezenční studium Bc.
Regenerace a výživa ve sportu Prezenční studium Bc.
Speciální edukace bezpečnostních složek Prezenční studium Bc.
Management sportu Prezenční studium Bc.

navazující magisterský program Tělesná výchova a sport

Management sportu Prezenční studium Mgr.
Učitelství tělesné výchovy a sportu pro základní a střední školy, dvouoborové Prezenční studium Mgr.
Kondiční trenér Prezenční studium Mgr.
Učitelství tělesné výchovy a sportu pro základní a střední školy, směr Sportovní edukace Prezenční studium Mgr.
Aplikovaná kineziologie Prezenční studium Mgr.
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

31. ledna 2017 v 10 hodin
Univerzitní kampus Brno-Bohunice, Kamenice 5
budova A11, místnost 114

Přijímací řízení

Bakalářské studium

 

Kritérium pro úspěch:

 • Uchazeč dodá originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS do 5. 5. 2017 na studijní oddělení FSpS (v opačném případě mu nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč dosáhne alespoň percentilu 15 v Testu studijních předpokladů (mimo směrů Rozhodčí, pro které není minimální percentil TSP stanoven)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení

 

Podání přihlášek               1. listopad 2016 - 28. únor 2017
Administrativní poplatek za přihlášku: 550,- Kč

Podání přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska

Oborové testy:

Animátor sportovních aktivit v kombinaci s AJ, NJ, ZU, HV                dle harmonogramu příslušné fakulty

Test studijních předpokladů (TSP)                6. – 7. května 2017

Oborové testy FSpS (FYZI, RVS)                   7. května 2017

Praktická přijímací zkouška z TV                 20. – 21. května 2017

 

Doklady vyžadované od uchazečů navržených na přijetí nejpozději v den zápisu do studia:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (v počtu studií, na která se student zapisuje), včetně úředně ověřeného Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
 • obor Fyzioterapie: doklad o očkování proti hepatitidě B

 

Skladba přijímacích zkoušek

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Trenérství
   a Animátor sportovních aktivit (mimo kombinací oborů níže uvedených), celkem 100 bodů

50 % a) Praktická přijímací zkouška ….. 50 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,5 = 50 bodů

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, kombinace oborů s AJ, NJ, HV, celkem 100 bodů

50 % a)Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

25 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,25 = 25 bodů

25 % c) Oborový test druhé fakulty … percentil testu *0,25 = max. 25 bodů

 • AJ, NJ – pozvánku obdrží uchazeč z Filozofické fakulty MU – kritérium pro úspěch stanoví přijímací komise FF
 • HV - pozvánku obdrží uchazeč z Pedagogické fakulty MU – kritérium pro úspěch není stanoveno, rozhoduje pořadí uchazečů v rámci oboru ASAK

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, kombinace oborů s ZU, celkem 100 bodů

50 % a)Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • plavání 100 metrů
 • basketbal
 • akrobacie
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50 % b) Test studijních předpokladů a Scio test ZSV… vynásobení výsledku koeficientem 0,25 = 50 bodů

uchazeč koná TSP a dále Scio test ZSV, ke kterému se sám přihlásí (fakulta pozvánku nezasílá). Uznávají se výsledky z termínů NZS. Pokud uchazeč absolvuje test ve více termínech, započítá se mu nejlepší výsledek. Výsledek je součtem percentilů testů s váhami 0,8*TSP a 1,2*ZSV (max. 200). Tento výsledek je pro potřeby celkové výpočtu bodů na FSpS vynásoben koeficientem 0,25 (max. 50 bodů).
 

♦ Obor Fyzioterapie, celkem 35 bodů

28,6 % a)Praktická přijímací zkouška  - Jacikův celostní motorický test… 10 bodů

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,1 = 10 bodů

42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie, fyziky … vynásobení percentilu koeficientem 0,15 =15 bodů

 

♦ Obor Management sportu, celkem 50 bodů

40 % a)Praktická přijímací zkouška … 20 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • Jacikův celostní motorický test

60 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Regenerace a výživa ve sportu, celkem 35 bodů

28,6 % a)Praktická přijímací zkouška  - Jacikův celostní motorický test… 10 bodů

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,1 = 10 bodů

42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie … vynásobení percentilu koeficientem 0,15 =15 bodů

 

♦ Obor Speciální edukace bezpečnostních složek, celkem 80 bodů

50% a)Praktická přijímací zkouška … 40 bodů =10 bodů za každou diciplínu

 • plavání 100 metrů … maximum 10 bodů
 • Jacikův celostní motorický test … maximum 10 bodů
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,4 = 40 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu,

           Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí florbalu, celkem 60 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 30 bodů=10 bodů za každou disciplínu

 • basketbal
 • atletika (běh 800 m, běh 60 m)

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,3 = 30 bodů

 

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje, celkem 600 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška – bruslařský dovednostní test….. 300 bodů

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 3 = 300 bodů

 

Navazující magisterské studium

Kritérium pro úspěch:

 • Uchazeč dodá originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS do 9. 6. 2017 na studijní oddělení FSpS (v opačném případě mu nebude umožněno konání praktické ani písemné přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč doručí do 12. 7. 2017 na studijní oddělení FSpS MU originál potvrzení o absolvování bakalářského studia vydané studijním oddělením nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu. Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do IS a u přihlášky je uvedeno jejich UČO, jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.

 

Podání přihlášek                1. únor 2017 - 30. duben 2017

Administrativní poplatek za přihlášku: 400,- Kč

Podání přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska

 

Oborové testy

Učitelství TV v kombinaci s AJ, NJ, SP                      dle harmonogramu příslušné fakulty

oborové písemné testy                                 24. června 2017

Praktická přijímací zkouška z TV                   24. června 2017

FSpS nebude v Bc. ani NMgr. přijímacím řízení realizovat náhradní termíny oborových testů ani praktické přijímací zkoušky z TV.

Při podání více přihlášek ke studiu se uchazeč každé části přijímacího řízení účastní pouze jednou.

 

Skladba přijímacích zkoušek

 

♦ Obor Učitelství TV pro ZŠ a SŠ (UTV a TV45 mimo kombinací níže), celkem 50 bodů

 • 40 % Praktická přijímací zkouška z TV – plavání … max 20 bodů
 • 60 % Oborový test UTV … percentil testu *0,3 = max 30 bodů

 

♦ Obor Učitelství TV pro ZŠ a SŠ (dvouoborové, TV45 + AJ, RJ, SP), celkem 50 bodů

 • 40 % Praktická přijímací zkouška z TV – plavání … max 20 bodů
 • 30 % Oborový test UTV … percentil testu *0,15 = max 15 bodů
 • 30 % oborový test druhé fakulty – vykonají uchazeči kombinací AJ, RJ, SP
  … percentil testu *0,15 = max 15 bodů
  ostatní kombinace s TV45 oborový test druhé fakulty nekonají

 

♦ Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, celkem 100 bodů

 • 30 % Praktická přijímací zkouška z TV – Jacikův motorický test  … max 30 bodů
 • 70 % Oborový test ASEBS … max 70 bodů

 

♦ Obor Management sportu

 • 100 % Oborový test MAN

 

♦ Obor Aplikovaná kineziologie

 •   100 % Oborový test APKIN

 

♦ Obor Kondiční trenér

 •   100 % Oborový test KT

 

Přílohy přihlášky

Uchazeči Bc. i NMgr.: Lékařský posudek

Podmínkou pro vykonání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání originálu posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného na formuláři FSpS na studijní oddělení fakulty (Kamenice 5, 625 00 Brno) nejpozději

 • do 5. května 2017 pro bakalářské studium
 • do 9. června 2017 pro navazující magisterské studiu

Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interaktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). Uchazeč, který potvrzení nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny až do konce dubna!

Uchazeči NMgr.: Potvrzení o absolvování Bc. studia

Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných vysokých škol a fakult doručí do 12. 7. 2017 na studijní oddělení fakulty originál potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu (včetně úředně ověřeného Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li VŠ diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak).

Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do IS a u přihlášky je uvedeno jejich UČO, jinak je na něj nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.

Do jednooborových studií jsou přijímáni uchazeči i z jiných studijních programů a oborů.

Pro přihlášky do dvouoborového studia (TV45) je nutno doložit Bc. vzdělání v obou zvolených oborech: tělesná výchova i druhý obor!

 

 • Fakulta sportovních studií MU v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 • tel.: +420 549 49 2017

Diskuze