Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Popis

UJAK je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala statut univerzity. Pilíři studia jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia, Audiovizuální komunikace a tvorba a Scénická a mediální studia. Nově byly akreditovány studijní programy Mezinárdoní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.ujak.cz
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/ujakp
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 1600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Andragogika

Komunikační studia

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Právo v podnikání – nová akreditace 2020

Resocializační a penitenciární pedagogika

Speciální pedagogika

Dny otevřených dveří

Bakalářské a magisterské studium, studium pro absolventy VOŠ

  • 29. 5., 15:00, místnost A103
  • 19. 6., 15:00, místnost A103
  • 4. 9.,   15:00
  • 25. 9., 15:00

Podrobné informace o škole

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republicekterá získala statut univerzityNabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Pilíři studia jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia, Scénická a mediální studia a Bezpečnostní studia. Nově byly akreditovány studijní programy Mezinárodní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika.

Tradice a kvalitní obory

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala na základě návrhu Akreditační komise vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

První soukromá univerzita

V současné době má UJAK akreditováno 14 bakalářských studijních oborů (včetně dvou cizojazyčných mutací), 4 studijní obory magisterské a 2 studijní obory doktorské. UJAK též uskutečňuje prestižní, mezinárodně akreditovaný program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat prezenčně i kombinovanou formou.

UJAK je první soukromou univerzitou v České republice. Nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a programů doktorských. UJAK takto nabízí možnost získání širokého spektra univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., Ph.D.) a profesního titulu MBA.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má sídlo v Praze, udržuje též významnou spolupráci se státní správou a regionální samosprávou. Pro rozvoj vysokoškolských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání UJAK je zásadní spolupráce se zaměstnavateli a dynamická reakce na měnící se požadavky trhu práce. Programy jsou vyvíjeny, uskutečňovány a průběžně modifikovány podle požadavků zaměstnavatelů, studentů a obecně trhu práce. Univerzita má dlouhodobé zkušenosti se vzdělávacími projekty v oblasti vzdělávání dospělých, poradenství, dalšího vzdělávání, rozvoje vzdělávání v regionech, přizpůsobování vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce pro všechny skupiny obyvatel.

Studium a výzkum

Pro univerzitu je charakteristické též rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC. V kurzech celoživotního vzdělávání lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolských studijních programech UJAK.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je členem nejvýznamnějších národních i mezinárodních univerzitních asociacích a grémiích: rektor UJAK je místopředsedou České konference rektorů, univerzita má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol a je individuálním členem Evropské univerzitní asociace.

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje na speciální pedagogiku, vzdělávání dospělých, evropská hospodářskosprávní studia včetně MBA, mediální studia, další vzdělávání a moderní vzdělávací formy a metody (kombinované studium, distanční studium, e-learning). V těchto oblastech má univerzita rozsáhlé zkušenosti s uskutečňováním a řízením rozsáhlejších projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. UJAK je finančně stabilní institucí schopnou vyhovět nárokům na předfinancování projektů. Zahraniční spolupráci uskutečňuje Univerzita Jana Amose Komenského Praha se smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Norsku, Skotsku, Slovensku, Turecku, Kazachstánu a Číně. Od roku 2010 má UJAK postavení výzkumné organizace a je zařazena v registru subjektů Informačního systému výzkumu a vývoje mezi výzkumné organizace ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

  • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
  • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
  • Roháčova 1148/63, 13000 Praha
  • tel.: +420267199015
  • www.ujak.cz

Diskuze