preview

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Vysoká škola Karlovy Vary

  • T.G. Masaryka, Karlovy Vary

Popis

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) má právní formu obecně prospěšné společnosti, jejím zřizovatelem je Karlovarský vzdělávací institut, s.r.o. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 32.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B 6804 Právní specializace

Soudní a notářská administrativní činnost Prezenční studium Bc.

B 6804 Právní specializace

Sociálně právní činnost Prezenční studium Bc.

B 6804 Právní specializace

Právo v podnikání Prezenční studium Bc.

B 6804 Právní specializace

Veřejná správa Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Přijímání ke studiu ve studijních programech a oborech Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (dále jen „VŠKV“) je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, Statutem VŠKV a dalšími vnitřními předpisy školy.


Ke studiu na VŠKV se přijímají uchazeči se státním občanstvím České republiky nebo cizinci.
(viz §48 zákona o vysokých školách a odst. 10, čl. 4 Statutu VŠKV)


Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
(viz §48 zákona o vysokých školách a odst. 2, čl. 4 Statutu VŠKV)


Podmínky pro přijetí ke studiu, průběh a kritéria pro vyhodnocení přijímacího řízení určuje rektor.
(viz §48 zákona o vysokých školách a odst. 3, čl. 4 Statutu VŠKV)

Podrobné informace o škole

VŠKV je jedinou vysokou školou (ze soukromých, veřejných i státních), která má sídlo v Karlovarském kraji. Škola poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělávání  v návaznosti na systém vzdělávání univerzitního: s ohledem na uplatnění absolventů v praxi a současně na navazující magisterské studium na dalších vysokých školách.


Cílem bakalářského studijního programu naší vysoké školy je vychovávat odborníky pro konkrétní administrativně-právní profese, pro něž je orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva hlavní pracovní náplní.
Zároveň je snahou vyplnit existující mezery v kvalifikační struktuře pracovníků s právnickým vzděláním. Uplatnění absolventů v praxi potvrzuje, že zde je velký nedostatek právnicky vzdělaných specialistů jak pro státní správu, tak pro privátní sektor.


Mezi pedagogy školy je řada uznávaných odborníků ve své specializaci, kteří jsou zárukou její vysoké úrovně, což mimo jiné dokladují i konstatování kontrolní komise AK ohledně kvality, náročnosti a obsahu studia, obsažená ve Zprávě o hodnocení VŠKV z dubna 2010.


Studenti v průběhu studia získávají znalosti a dovednosti nejen v příslušných oblastech práva: teorie práva, ústavního práva a státovědy, římského práva, právních dějin, práva EU, občanského, obchodního, trestního a správního práva, práva sociálního zabezpečení a pracovního práva a dalších, ale rovněž z fungování ekonomiky, psychologie a komunikace, managementu, informačních systémů a služeb, absolvují výuku cizích jazyků s prohlubováním specializovaných právních jazykových znalostí a mohou si každý semestr prohlubovat svou specializaci prostřednictvím systému bloků volitelných předmětů.


Absolventi VŠKV tak mají široké uplatnění přímo v praxi, v prostředí ziskového i neziskového sektoru jako vysokoškolsky vzdělaní odborně vysoce kvalifikovaní zaměstnanci např. advokátních, notářských i exekutorských kanceláří, soudů, právních oddělení českých i nadnárodních firem, středního a vyššího managementu firem, různých oblastí státní správy i samosprávy, nebo mohou nabyté vzdělání uplatnit při samostatné podnikatelské činnosti.


Absolventi školy jsou však při svém odpovědném studiu rovněž připraveni pro zahájení navazujícího magisterského stupně studia ve většině společenskovědních oborů.


VŠKV poskytuje vysokoškolské vzdělání za jedny z nejnižších nákladů na studium v ČR.


Akreditační komise na svém jednání dne 14. 4. 2010 souhlasila s prodloužením platnosti akreditace bakalářských studijních programů a jejich oborů, které jsou uskutečňovány VŠKV do konce května roku 2014.

  • Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
  • Vysoká škola Karlovy Vary
  • T.G. Masaryka, Karlovy Vary

Diskuze