preview

Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze

Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Popis

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Vznikla v roce 1960, a to na základě potřeb chemického průmyslu rozvíjet vedle chemických oborů i další obory, procesní a ekonomické. Ústavy fakulty zajišťují výchovu inženýrů v bakalářském studijním programu, v magisterském studijním programu, a dále ve studijních programech doktorského studia. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://fchi.vscht.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/fchi.vscht.cz
Twitter: https://twitter.com/vscht
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 576
Počet přihlášených: 686
Počet zapsaných: 293
Počet studentů: 579
Počet absolventů od roku založení: 4484

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství Prezenční studium Ing.

Chemie

Chemie Prezenční studium Bc.

Fyzikální a výpočetní chemie

Fyzikální a výpočetní chemie Prezenční studium Bc.

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie Prezenční studium Ing.

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Prezenční studium Bc.

Analytická a forenzní chemie

Analytická a forenzní chemie Prezenční studium Bc.

Analytická chemie

Analytická chemie Prezenční studium Ing.

Senzorika a kybernetika v chemii

Senzorika a kybernetika v chemii Prezenční studium Ing.

Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se budou konat:

22.–23. listopadu 2019 a 24.–25. ledna 2020

PROGRAM PÁTEK

9:00–14:00 Představení studijních programů a zábavných experimentů, exkurze do laboratoří

Posluchárna BI – Technická 3, Praha 6, budova B
9:00–9:30 a 11:00–11:30  Informace o studiu na VŠCHT Praha a Fakultě chemicko-inženýrské

PROGRAM SOBOTA

9:00–13:00 Představení studijních programů a zábavných experimentů, exkurze do laboratoří

Posluchárna BI – Technická 3, Praha 6, budova B
10:00–11:00 Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách

Více na: http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-verejnost/dod

 

Přijímací řízení

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu ve tříletých a čtyřletých bakalářských studijních programech. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušky na základě průměru z chemie a matematiky za předposlední tři roky a konečného pololetního vysvědčení. Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou.

VŠCHT přijímá do navazujících magisterských programů pouze uchazeče, kteří studují v posledním ročníku příbuzného bakalářského studijního programu nebo tento program absolvovali. Student posledního ročníku bakalářského studijního programu si může podat přihlášku před řádným ukončením studia, před definitivním přijetím do navazujícího programu však bude muset doložit řádné ukončení studia bakalářského studijního programu.

Další informace jsou uvedeny na adrese: http://studuj.vscht.cz

Podrobné informace o škole

Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Během studia získají studenti široký teoretický základ v chemických a inženýrských předmětech a ve studiu specializace si osvojí teoretické i praktické základy daného oboru. Důraz je kladen zejména na samostatnou práci v laboratořích a při řešení projektů, na vypěstování inženýrského myšlení a na systémový přístup při řešení problémů. V průběhu studia se posluchači naučí efektivně pracovat s počítači a využívat běžný i specializovaný inženýrský software.

Studenti na FCHI studují podle pravidel kreditního systému, který jim umožňuje, zejména ve vyšších ročnících, volit si velkou část studovaných předmětů a dotvářet tak svůj odborný profil. Úvodní část studia - bakalářské studijní programy dává především hluboký všeobecný přehled universálně použitelný ve všech dalších oborech studia. Následné navazující magisterské programy pak nabízejí širokou škálu oborů podle zájmu jednotlivých studentů. Pro značnou část studentů je pak studium završeno doktorskými studijními programy umožňujícími získat dobrý start do další badatelské činnosti.

Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v nejrůznějších odvětvích chemického, petrochemického i potravinářského průmyslu; významné možnosti uplatnění nabízí i průmysl farmaceutický a oblast ochrany životního prostředí. Absolventi se uplatní jak ve výrobní nebo podnikatelské sféře, tak i ve vědecko-výzkumných pracovištích či projekčních společnostech. Absolventy nacházíme v různých řídících a technických funkcích v podnikovém managementu, při činnosti v aplikovaném výzkumu, vývoji, projekci, výrobě i v poradenství a v obchodní činnosti. Někteří z absolventů fakulty se věnují pedagogice na vysokých a středních školách, působí ve státní správě, zastávají profese spojené s výpočetní technikou apod.

Nedílnou součástí práce všech ústavů fakulty je vědecká práce, jejíž tematika ovlivňuje i zaměření diplomových prací studentů jednotlivých studijních oborů. Fakulta je významným badatelským pracovištěm a pracovníci fakulty se podílejí na řešení celé řady grantových projektů a výzkumných úkolů, které často nacházejí realizaci v průmyslové a výzkumné praxi. Mnohá pracoviště fakulty jsou vybavena unikátní přístrojovou technikou, která je využívána pro základní i aplikovaný výzkum a se kterou se seznamují i studenti v průběhu oborového studia.

  • Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
  • Vysoká škola chemicko technologická v Praze
  • Technická 3, 166 28 Praha
  • tel.: 220 443 281
  • https://fchi.vscht.cz/

Diskuze