preview

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov

 • Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
 • Tel.: 596 411 343, 553 401 161
 • Web: www.vsss.cz

Popis

Vysoká škola sociálně správní je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání sociálního, ekonomického a správního zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.vsss.cz
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hospodářská politika a správa

Management v sociální sféře Prezenční studium Bc.
Veřejná ekonomika a správa Prezenční studium Bc.

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Podmínky přijetí

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zápisu studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole sociálně správní je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 4), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

 1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,
 2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
 3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok,
 4. absolvování Testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení na některou z fakult Masarykovy univerzity v Brně.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) až 4), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testů uvedených v bodech 3) a 4), je povinen tuto skutečnost doložit příslušným vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 5. 2019.

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 21. 6. 2019.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 24. 6. 2019.

Podrobné informace o škole

Studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře spojují znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi. Oba obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).

Studium studijního oboru Sociální práce je výrazně orientováno na disciplíny, z nichž sociální práce vychází, zejména na posílení vazeb mezi jednotlivými disciplínami tak, aby se absolvent správně orientoval v množství různých multidisciplinárně podmíněných problémů klientů. Studijní obor je nabízen v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).

 

 • Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.
 • Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov
 • Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
 • tel.: 596 411 343, 553 401 161
 • www.vsss.cz

Diskuze