preview

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Popis

Bakalářské obory: Sportovní a kondiční specialista (specializace Fitness, Wellness, Volný čas), Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Magisterský navazující obor: Wellness specialista

MBA studium: Management sportu

Další aktivity školy:

  • Trenérská škola
  • kurzy celoživotního vzdělávání
  • rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR
  • diagnostické centrum

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.palestra.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VSTVSPalestra
Zaměření školy: Sport
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

MBA studium

Sportovní management Prezenční studium MBA

Bakalářské studium

Sportovní a volnočasový pedagog Prezenční studium Bc.
Výživové poradenství a sportovní diagnostika Prezenční studium Bc.
Sportovní a kondiční specialista Prezenční studium Bc.

Magisterské studium

Wellness specialista Prezenční studium Mgr.

Podrobné informace o škole

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Studijní program "Wellness specialista"

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je připravit akademicky erudované odborníky pro oblast wellness, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a zdravý životní styl.

Studenti získají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl, vedoucí k omezení zdravotně rizikového chování a kompenzaci negativního působení civilizačních vlivů na zdraví populace včetně nutnosti vysoké ochrany životního prostředí.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicínské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářských studijních programech. Primárně jsou připraveni pro manažerské pozice v oblasti wellness, ale mohou pracovat i na jiných pozicích.

Studium je realizováno v rámci vyváženě strukturovaného a konzistentního kurikula, zaměřeného na teoretické studium transferu a implementace pohybu, podpory zdraví a wellness do reálného života spolu s vědecky potvrzenou empirií aktivního životního stylu. Uplatňování moderních metod studia, vedoucích k efektivnímu dosahování výsledků učení a rozvoji akademických a profesních kompetencí, poskytne studentům potřebné předpoklady pro výkon stále více se rozvíjející oblasti profese wellness specialisty.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Studijní program "Sportovní a kondiční specialista"
Obsah studijního programu je zaměřen na osvojení technik sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory nezbytné k získání znalostí, které absolvent uplatní jako sportovní a kondiční specialista ve fitcentrech, wellness centrech či centrech volného času. Takto pojatý program věnuje pozornost využití sportu a pohybových a volnočasových aktivit pro podporu kondice, životní pohody a tedy celkově podpory zdravého životního stylu různých cílových skupin v populaci.

Studijní program "Výživové poradenství a sportovní diagnostika"
Cílem bakalářského studijního programu “Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ je příprava odborníků, kteří jsou schopni se orientovat v odborné problematice zaměřené na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také v moderních diagnostických metodách využívaných v oblasti výživy i pohybových aktivit.

Východiskem pro přípravu takto koncipovaného bakalářského programu je filozofické pojetí „zdraví“, které se stává stále důležitějším atributem nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. Na důležitosti nabývají jak služby, tak i nejrůznější prostředky spojené s prevencí nemocí, upevňováním zdraví a zlepšením celkové kondice. Stále častěji se zdůrazňuje i nutnost péče o zdraví lidí, která jednoznačně směřuje především k tzv. primární prevenci a podpoře zdravého životního stylu.

S ohledem na aktuální společenské vnímání hodnoty zdraví a péči o něj je v bakalářském studiu „Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ kladen velký důraz na pochopení souvislostí celé problematiky. U absolventů se předpokládají vědomosti a profesní dovednosti, které jim umožní odborně posoudit u klientů stravovací návyky, stav pohybového aparátu a jejich kondici a na základě získaných dat zpracují návrh na změnu jejich životního stylu s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu.

Dalším specifikem studijního programu je důraz na získání základních poznatků o diagnostice, morfologických a funkčních schopností ve vztahu ke sportovní činnosti a na osvojení praktických dovedností v somatometrii sportovců s přihlédnutím k výběru vhodných sportů.

 

  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
  • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
  • Slovačíkova, 400/1, 101 00 Praha
  • tel.: 603887419
  • e-mail: mirovsky@palestra.cz
  • www.palestra.cz

Diskuze