preview

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

  • Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
  • Tel.: +420 541 146 002

Popis

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (ÚSI VUT) je samostatným vysokoškolským ústavem. Zajišťuje celoškolské navazující magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia. Také zajišťuje výuku předmětů s technicko-právní problematikou a kurzů specializačního studia technického znalectví.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 319
Počet přihlášených: 566
Počet zapsaných: 269
Počet studentů: 572
Počet absolventů od roku založení: 500

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Expertní inženýrství v dopravě

Realitní inženýrství

Řízení rizik technických a ekonomických systémů

Soudní inženýrství

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí uchazeče do NMgr. studijních programů je řádné ukončení vhodně zaměřeného bakalářského studijního programu technického, ekonomického, případně i právního zaměření, v termínu podaná přihláška, zaplacený manipulační poplatek a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška do NMgr. studijních programů je písemná, formou testu. Ověřovány jsou studijní předpoklady pro magisterský studijní program, kterými jsou základní znalosti matematiky, fyziky a odborné znalosti uchazeče ve zvoleném oboru. Podrobné informace k přijímacím zkouškám, k jejich průběhu a vzorové testy jsou uvedeny na webových stránkách ÚSI VUT.

Podmínkou pro přijetí uchazeče do doktorského studijního programu je řádné ukončení magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z odborné rozpravy s uchazečem ke zvolenému tématu doktorského studia, z ověření znalostí z cizího světového jazyka a z posouzení dosažených studijních výsledků v předchozím magisterském studiu a dosud dosažených odborných aktivit uchazeče. Uchazeč o studium se přihlašuje k vypsanému tématu doktorského studia. V doktorském studijním programu v anglickém jazyce Forensic Engineering je nutno předem dohodnout téma s konkrétním školitelem.

Podrobné informace o škole

Ústav soudního inženýrství je vysokoškolským ústavem Vysokého učení technického v Brně s dlouholetou tradicí ve znalecké činnosti a ve výchově soudních znalců. Vznikl nejprve jako pracoviště soudního inženýrství v roce 1965. V podobě ústavu s celoškolskou působností existuje od 1. 4. 1970, vysokoškolským ústavem je od roku 1. 5. 2007.

  • Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
  • tel.: +420 541 146 002

Diskuze