Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Popis

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. je mladou dynamicky se rozvíjející soukromou regionální vysokou školou. Jejím posláním je nabízet kvalitní profesně orientované bakalářské vzdělání s důrazem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce a současně vytvářet zázemí pro rozvoj dalších vzdělávacích a kulturních aktivit v regionu, v němž vysoká škola od roku 2003 působí.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Soukromá

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekologie a ochrana prostředí

Udržitelný rozvoj regionu a krajiny Prezenční studium Bc.

Historické vědy

Kulturněhistorická studia Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Uchazeč o studium na ZMVŠ Třebíč, o. p. s. musí splnit tyto podmínky: - dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitou - zúčastnit se on-line průzkumu studijních předpokladů

Podrobné informace o škole

Kulturněhistorická studia

Studijní obor vychází z potřeb regionu a poptávky trhu práce. Kulturněhistorická studia jsou zaměřena na oblast dějin společnost, kultury a komunikace. Studenti získají dovednosti z oblasti péče a nakládání s dokumenty (zejména elektronickými a listinnými) a jejich správou, naučí se pracovat s prameny, dokumenty a záznamy různého charakteru. Bakalářský obor je připraví pro práci v organizačních aktivitách a komunikaci v komerční a neziskové sféře v oblasti kultury. Vyučující jsou renomovaní akademičtí pracovníci a zkušení odborníci z praxe, kteří umí studentům předat své zkušenosti a poznatky z reálného fungování organizací, institucí a firem. Výuka je postavena na praktických činnostech s cílem připravit absolventy na reálný trh práce.

 

Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

Studijní obor poskytne studentovi znalosti, dovednosti a způsobilosti v problematice udržitelného rozvoje regionu a krajiny. Ta je fenoménem pevně spjatým s působištěm školy v Kraji Vysočina. Výsledná celková podoba i členění studia oboru také zohledňuje nabízené možnosti zakotvení ve spolupráci s relevantními institucemi v regionu.

Absolvent bude vybaven potřebným teoretickým přehledem v environmentálních, biologických a technických disciplínách souvisejících s problematikou péče o krajinu a udržitelný rozvoj regionu. Současně bude vybaven základními předpoklady pro participaci na souvisejících odborných činnostech, resp. bude disponovat nezbytnými teoretickými, metodickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, primárně z oblasti krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, ale také z dílčích oblastí zemědělství, odpadového hospodářství, energetiky a dopravy. Absolvent bude schopen na základě svých vědomostí analyzovat potřebná data a modelovat různé procesy s dopadem do jednotlivých složek životního prostředí a své poznatky bude moci uplatnit v širším interdisciplinárním kontextu. Absolvent bude připraven aktivně využívat informační a komunikační technologie a pracovat s elektronickými informačními zdroji. Současně bude schopen aktivní komunikace v cizím jazyce a formulovat a prezentovat vlastní odborné názory.

  • Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
  • Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
  • Třebíč

Diskuze