Agronomická fakulta MENDELU

Popis

Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době fakulta nabízí mnoho tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://af.mendelu.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/af.mendelu
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 800
Počet přihlášených: 1600
Počet zapsaných: 650
Počet studentů: 2200
Počet absolventů od roku založení: 25090

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářský program

AGROBYZNYS Prezenční studium
AGROEKOLOGIE Prezenční studium
FYTOTECHNIKA Prezenční studium
MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE Prezenční studium
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Prezenční/Kombinované studium
POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY Prezenční studium
PROVOZ TECHNIKY Prezenční studium
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ Prezenční studium
TECHNOLOGIE POTRAVIN Prezenční studium
VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Prezenční/Kombinované studium
ZOOTECHNIKA Prezenční studium

Doktorský program

Navazující magisterský program

AGROBYZNYS Prezenční studium
AGROEKOLOGIE Prezenční studium
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA Prezenční studium
BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN Prezenční studium
EKOTROFOLOGIE Prezenční studium
FYTOTECHNIKA Prezenční studium
CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA Prezenční studium
JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Prezenční studium
KRMIVÁŘSTVÍ Prezenční studium
PROVOZ TECHNIKY Prezenční studium
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ Prezenční studium
ROZVOJ VENKOVA Prezenční studium
RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE Prezenční studium
TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ODPADŮ Prezenční/Kombinované studium
TECHNOLOGIE POTRAVIN Prezenční studium
VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Prezenční/Kombinované studium
ZOOTECHNIKA Prezenční studium
ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE Prezenční studium
ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Leden/únor 2020

Přijímací řízení

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na AF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a limitu maximálně přijímaného počtu uchazečů. Nejvyšší počet přijímaných studentů do bakalářského studia je 800.

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterskéh studia má podobu písemného testu z předmětů státní závěrečné zkoušky předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU. Pořadí uchazečů sestavené podle celkového počtu dosažených bodů je zásadním podkladem pro rozhodnutí pro přijetí.

Zahraniční uchazeč:

Děkan fakulty má ve své pravomoci pozvat zahraniční uchazeče do bakalářského studia k ústnímu pohovoru a individuálně přidělit počet bodů pro přijímací řízení. Zahraničním uchazečům do navazujícího magisterského studia může prominout přijímací zkoušku na základě písemné žádosti doručené před termínem přijímací zkoušky

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí: tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, 2 vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty).

Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu, ale také nutné relaxaci slouží Botanická zahrada a arboretum (součásti kampusu univerzity v Černých Polích) a Školní zemědělský podnik v Žabčicích. Studenti studují v multimediálních posluchárnách, k dispozici mají Informační centrum, čítárnu časopisů, knihovny a studovny s připojením k internetu. Ubytování a stravování studentů je zajištěno v několika zrekonstruovaných kolejích nedaleko areálu univerzity. Stravovat se mohou studenti v moderní jídelně, pizzérii, nebo mohou využít příjemnou univerzitní, vše v kampusu univerzity v Černých Polích. Sportovní vyžití studentů zajišťuje Centrum sportovních aktivit, které nabízí bohatý výběr indoor i outdoor aktivit.

Diskuze