Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta stavební VUT v Brně
2. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
3. Fakulta architektury VUT v Brně
4. Fakulta stavební ČVUT v Praze
5. Fakulta umění a architektury TUL v Liberci
6. Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ekonomie - soukromé

1. NEWTON College, a.s.
2. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
3. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o.
4. CEVRO institut, o.p.s.
5. B.I.B.S., a.s.
6. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP)
7. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
8. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
9. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
10. Akademie STING, o.p.s.
11. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.
12. Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s.
13. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
14. Vysoká škola hotelová v Praze
15. Bankovní institut vysoká škola, a.s.
16. Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.
17. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
18. Vysoká škola Karla Engliše a.s.
19. Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o.
20. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
21. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
22. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
23. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
24. Rašínova vysoká škola, s.r.o.
25. AKCENT College s.r.o.
26. Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Ekonomie - veřejné

1. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
2. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
3. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
4. Provozně ekonomická fakulta MENDELU
5. Fakulta informatiky a managementu UHK v Hradci Králové
6. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
7. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
8. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
9. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
10. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze
11. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
12. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích
13. Fakulta podnikatelská VUT v Brně
14. Ekonomická fakulta TUL v Liberci
15. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
16. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
17. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
18. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
19. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné
20. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
21. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích
22. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.

Chemie - veřejné

1. Fakulta chemická VUT v Brně
2. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
3. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
4. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
5. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
6. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Lékařská fakulta OU v Ostravě
2. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)
3. Lékařská fakulta UP v Olomouci
4. Farmaceutická fakulta VFU v Brně
5. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
6. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
7. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
8. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
9. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
10. Lékařská fakulta MU v Brně

Matematika, fyzika - veřejné

1. Matematický ústav SLU v Opavě
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
3. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Pedagogika - veřejné

1. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
2. Pedagogická fakulta OU v Ostravě
3. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
4. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
5. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
6. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové
7. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.
8. Pedagogická fakulta MU v Brně
9. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL v Liberci
10. Pedagogická fakulta UP v Olomouci
11. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
12. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Policie a vojenství - státní

1. Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně
2. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně
3. Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze
4. Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze

Právo - veřejné a soukromé

1. Právnická fakulta MU v Brně
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni
3. Právnická fakulta UP v Olomouci
4. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
5. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
6. Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Přírodní vědy - veřejné

1. Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
2. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.
3. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.
4. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
5. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
6. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
7. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové
8. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
9. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)
10. Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Sociální vědy a filozofie - soukromé

1. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
2. Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
3. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
4. Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.
5. University of New York in Prague s.r.o.
6. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě
2. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
3. Filozofická fakulta OU v Ostravě
4. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové
5. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
6. Fakulta sociálních studií MU v Brně
7. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích
8. Fakulta filozofická ZČU v Plzni
9. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
10. Filozofická fakulta UP v Olomouci
11. Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.
12. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)
13. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
14. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)
15. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
16. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
17. Filozofická fakulta MU v Brně

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK)
2. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
3. Fakulta sportovních studií MU v Brně
4. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

Technika - veřejné a soukromé

1. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
2. Vysoká škola logistiky, o.p.s.
3. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích
4. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
5. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
6. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
7. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
8. Unicorn college, s.r.o.
9. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
10. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích
11. Fakulta strojní ZČU v Plzni
12. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
13. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
14. Fakulta informačních technologií VUT v Brně
15. Fakulta strojní TUL v Liberci
16. Vysoká škola polytechnická Jihlava
17. Fakulta informatiky MU v Brně
18. Fakulta textilní TUL v Liberci
19. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
20. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
21. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
22. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
23. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
24. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
25. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
26. Fakulta technologická UTB ve Zlíně
27. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
28. Fakulta strojní ČVUT v Praze
29. Fakulta dopravní ČVUT v Praze
30. Technická fakulta ČZU v Praze
31. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
32. Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí n.L.

Teologie - veřejné a soukromé

1. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
2. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
3. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
4. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
5. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
6. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta umění a designu ZČU v Plzni
2. Fakulta umění OU v Ostravě
3. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích
4. Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) s.r.o.
5. Divadelní fakulta JAMU v Brně
6. Hudební a taneční fakulta AMU v Praze
7. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
8. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
9. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
10. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.
11. Hudební fakulta JAMU v Brně
12. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
13. Akademie výtvarných umění v Praze
14. Divadelní fakulta AMU v Praze

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné

1. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
2. Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích
3. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
4. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
5. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
6. Zahradnická fakulta MENDELU
7. Agronomická fakulta MENDELU
8. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně
9. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně
10. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Ústav zdravotnických studií TUL v Liberci
2. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
3. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
4. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
5. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích
6. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
7. Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.