Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.

Přírodovědecká fakulta je jednou z nejmladších částí Univerzity JE Purkyně. Stala se však brzy respektovanou institucí. Kromě škály tradičních disciplín (biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika) nabízí také dynamicky se rozvíjející obory (aplikované nanotechnologie, toxikologie).
Studium u nás je kvalitní a příjemné, v téměř rodinné atmosféře. Stotisícové Ústí, vpletené mezi příkré Labské pískovce a sopečné Středohoří, skýtá šance a leží jen hodinu od Prahy a Drážďan.

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již téměř padesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena 1. 9. 2006 v souvislosti s transformací Pedagogické fakulty UJEP. V současné době je FF UJEP složená z následujících pracovišť:

Katedra germanistiky

- Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

Katedra historie

- Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví 

Katedra politologie a filozofie

Ústav slovansko-germánských studií

Jazykové centrum

http://ff.ujep.cz/

 

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.

Děkujeme za Vaše hodnocení.

Nejaktuálnější informace získáte na uchazečských webových stránkách - studujfzp.ujep.cz

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. 

preview

Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.

Fakulta zdravotnických studií UJEP (dále FZS) je nejmladší fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Fakulta byla založena 1. března 2012 transformací Ústavu zdravotnických studií UJEP (dále ÚZS) a prvním děkanem byl zvolen doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Vznik ÚZS v roce 2003 byl podmíněn no­vými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu.

 

 

preview

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.

V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L.

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství. V rámci studijního programu Energetika získala fakulta v roce 2015 akreditaci pro magisterský studijní obor Energetika - teplárenství.  

Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.

Již od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských i v navazujících magisterských studijních programech, prezeční i kombinovanou formou studia.
Naším posláním je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života v Ústeckém kraji.