preview

Fakulta architektury ČVUT v Praze

K dlouhodobému záměru Fakulty patří i rozšiřování o další spřízněné obory - v roce 2009 bylo otevřeno studium Průmyslového designu, postupně se uvažuje o obdobných krocích v jiných oborech (krajinná a zahradní architektura, prostorové plánování a další). Podstatou dalšího vývoje doktorského studia bude užší propojení architektonické tvorby s prací vědeckou a pedagogickou. Výrazně se mění i jeho struktura, nyní čtyřletého a děleného do 4 základních oborů: Architektura, stavitelství a technologie; Urbanismus a územní plánování; Dějiny architektury a památková péče; Architektura a pozemní stavitelství. Fakulta se stále více otevírá zahraničním studentům, jak pro výměnné pobyty (v rámci programu Erasmus), tak i pro samostatné studium - magisterské a doktorandské – v angličtině. Rozšiřuje se spolupráce s mnoha zahraničními školami jak ve výuce, tak i ve výzkumu. K tomu přispívá členství Fakulty v mezinárodních organizacích architektonických škol i přímé kontakty řady pedagogů. V roce 2011 přešla Fakulta architektury do nové budovy v dejvickém kampusu, jejíž realizace probíhala v uplynulém období. Nové prostředí povede i k dalším výrazným změnám a zkvalitnění výuky. Otevírají se tím nové možnosti pro Fakultu jako akademické platformy v prostředí největší české technické univerzity – ČVUT, tak i v prostoru české architektury, krajinné architektury a designu v 21. století.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

preview

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 a to transformací Ústavu biomedicínského inženýrství. Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na ČVUT ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínského inženýrství. Úkoly CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře profesionálního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. V roce 2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT. První ředitelkou ústavu po jeho založení se stala prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., koordinátorka Výzkumného záměru ČVUT „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“, do kterého spadala a dosud spadá většina vědecko-výzkumných aktivit Ústavu (nyní Fakulty). V roce 2003 byl akreditován bakalářský studijní program „Biomedicínská a klinická technika“ a v akademickém roce 2003/04 byla zahájena výuka. Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

preview

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Prazevznikla 1. července 1991 při reorganizaci celé Vysoké školy ekonomické v Praze. Jádro studijních oborů a kateder je na VŠE v Praze od jejího založení v roce 1953 a v současné době tvoří fakultu sedm kateder:bankovnictví a pojišťovnictvídidaktiky ekonomických předmětůfinancí a oceňování podnikufinančního účetnictví a auditinguměnové teorie a politikymanažerského účetnictvíveřejných financí.Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek. Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.