preview

Ústav zdravotnických studií TU v Liberci

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vzdělává odborníky v nelékařských profesích, a to ve studijních oborech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.

 

Fakulta umění a architektury TU v Liberci

Fakulta je zaměřená umělecky a technicky. Fakulta chce zprostředkovat svým absolventům vnímání architektury ve všech jejích aspektech. Klade přitom důraz na tvořivé a koncepční zaměření práce architekta. Fakulta usiluje o vytvoření dynamického studia, odpovídajícího současnému stavu a vývoji názorů na výuku architektury ve světě a doprovázeného mobilitou studentů i vyučujících.

Fakulta textilní TU v Liberci

Fakulta textilní jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

 

Fakulta strojní TU v Liberci

Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Od roku 1953 ji úspěšně ukončilo více než 10 000 studentů. Výhodou studia na FS je výborné uplatnění absolventů v mnoha odvětvích průmyslu, ve vědě a výzkumu i v netechnických profesích a také možnost získání stipendií různého typu a široká nabídka studijních pobytů na zahraničních vysokých školách.

preview

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci

Vzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty zajišťuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií, optice a dalších oblastech na pomezí techniky a přírodních věd.

Ekonomická fakulta TU v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci klade důraz na propojení studia s praxí a na rozvoj praktických dovedností. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí, například ve výrobních podnicích, státní a veřejné správě a samosprávě, soukromé sféře nebo bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích.