Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.

Přírodovědecká fakulta ústecké univerzity je moderní vysokoškolskou institucí, zároveň největší v ústeckém regionu zaměřenou na vzdělávání a rozvoj poznání v oblasti přírodních oborů. Kromě více než šedesátileté tradice nabízí netradiční zázemí v podobě přírodních krás severních Čech (údolí Labe, Národní park České Švýcarsko a České středohoří). Doménou zdejší univerzity je takřka rodinné prostředí a individuální přístup ke studentům.

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již téměř padesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena 1. 9. 2006 v souvislosti s transformací Pedagogické fakulty UJEP. V současné době je FF UJEP složená z následujících pracovišť:

Katedra germanistiky

- Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

Katedra historie

- Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví 

Katedra politologie a filozofie

Ústav slovansko-germánských studií

Jazykové centrum

http://ff.ujep.cz/

 

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.

Děkujeme za Vaše hodnocení.

Nejaktuálnější informace získáte na uchazečských webových stránkách - studujfzp.ujep.cz

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. 

preview

Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.

Fakulta zdravotnických studií UJEP (dále FZS) je nejmladší fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Fakulta byla založena 1. března 2012 transformací Ústavu zdravotnických studií UJEP (dále ÚZS) a prvním děkanem byl zvolen doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Vznik ÚZS v roce 2003 byl podmíněn no­vými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu.

 

 

preview

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.

V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L.

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství. V rámci studijního programu Energetika získala fakulta v roce 2015 akreditaci pro magisterský studijní obor Energetika - teplárenství.  

Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.

Již od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských i v navazujících magisterských studijních programech, prezeční i kombinovanou formou studia.
Naším posláním je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života v Ústeckém kraji.